Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki.

Monitor Polski

M.P.1960.45.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1960 r.

UCHWAŁA Nr 166
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 maja 1960 r.
w sprawie regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki.

Na podstawie art. 40 ust. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 10, poz. 64) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki nadaje się regulamin stanowiący załącznik do uchwały.
1.
Centralną ewidencję samodzielnych pracowników nauki prowadzi Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
2.
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk zawiadamiać będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego o każdej nominacji przez Radę Państwa na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego oraz o każdej nominacji przez Sekretariat Naukowy Polskiej Akademii Nauk na stanowisko docenta w placówce Polskiej Akademii Nauk najpóźniej w ciągu miesiąca od daty nominacji. W tym samym terminie Komisja Kwalifikacyjna Pracowników Nauki zawiadamiać będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego o nadaniu tytułu profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w placówkach naukowych istniejących poza szkołami wyższymi i Polską Akademią Nauk.
3.
Obowiązek zawiadamiania Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego o nominacji na stanowisko docenta, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego ciąży również na ministrach (kierownikach urzędów centralnych), którym podlegają szkoły wyższe.
Traci moc uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki (Monitor Polski Nr A-42, poz. 601).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW NAUKI

§ 1.
Do zakresu działania Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki, zwanej dalej w skróceniu "Komisją", należy:
1)
opiniowanie wniosków Sekretariatu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, oznaczonej w dalszych przepisach skrótem "Akademia", w sprawie powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Akademii,
2)
przyznawanie na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) tytułów naukowych profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w instytutach naukowych i naukowo-badawczych, oznaczonych w dalszych przepisach skrótem "instytuty resortowe", działających na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38) lub utworzonych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205) lub na podstawie przepisów szczególnych,
3)
zatwierdzanie uchwał i rozstrzyganie odwołań w sprawie stopni naukowych w tym zakresie, w jakim to według dotychczasowych przepisów należało do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205).
§  2.
1.
W skład Komisji wchodzą przewodniczący i członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród samodzielnych pracowników nauki na wniosek Prezydium Akademii przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
2.
Zwierzchni nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
§  3.
1.
Komisja dzieli się na następujące sekcje:
1)
nauk społecznych,
2)
nauk biologicznych, medycznych i rolniczych,
3)
nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, nauk o ziemi,
4)
nauk technicznych.
2.
Prezydium Komisji może za zgodą Prezesa Rady Ministrów tworzyć inne sekcje poza wymienionymi w ust. 1.
3.
Komisja na zebraniu ogólnym dokonuje wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji i przewodniczących poszczególnych sekcji oraz ustala skład członków poszczególnych sekcji.
§  4.
W skład Prezydium Komisji wchodzą: przewodniczący Komisji, jego zastępca oraz przewodniczący sekcji.
§  5.
Prezydium Komisji:
1)
ustala szczegółowy tryb działania Komisji i sekcji w ramach niniejszego regulaminu i sprawuje nadzór nad działalnością sekcji,
2)
w razie wątpliwości decyduje o właściwości sekcji do rozpatrzenia poszczególnych wniosków,
3)
przygotowuje sprawozdania z działalności Komisji,
4)
ustala jednolite wzory dyplomów o nadaniu stopnia naukowego,
5)
ustala jednolite wzory zaświadczeń o przyznaniu tytułu naukowego w instytutach resortowych,
6)
załatwia inne sprawy w granicach upoważnień zebrania ogólnego Komisji.
§  6.
Przewodniczący Komisji zwołuje zebrania ogólne Komisji oraz zebrania Prezydium, przewodniczy na nich oraz składa Prezesowi Rady Ministrów i Prezydium Akademii roczne sprawozdania z działalności Komisji.
§  7.
Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Akademii oraz w sprawie przyznania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w instytutach resortowych podejmuje Komisja na wniosek placówki naukowej Akademii zgłoszony przez Sekretariat Naukowy Akademii lub na wniosek instytutu resortowego zgłoszony przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego). Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany.
§  8.
1.
Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć:
1)
dowód posiadania przez kandydata na profesora odpowiedniego stopnia naukowego, w braku zaś stopnia naukowego – inne dowody, ustalające jego kwalifikacje naukowe,
2)
szczegółowy życiorys kandydata ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej,
3)
wykaz prac naukowych,
4)
opinie referentów o dorobku naukowym kandydata.
2.
Komisja lub jej sekcja a także przewodniczący Komisji może żądać od wnioskodawcy złożenia innych danych i dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień.
§  9.
1.
Przewodniczący Komisji kieruje wniosek, o którym mowa w § 8, do właściwej sekcji.
2.
Sekcja może powołać jednego lub więcej rzeczoznawców spośród samodzielnych pracowników nauki reprezentujących daną dyscyplinę naukową lub dyscyplinę pokrewną do opracowania opinii o dorobku naukowym kandydata.
3.
Rzeczoznawcy przedstawiają opinię na piśmie. Niezależnie od tego rzeczoznawca może być zaproszony do złożenia ustnych wyjaśnień na posiedzeniu sekcji.
4.
Sekcja wyznacza ze swego grona referenta sprawy, który na podstawie całego materiału przygotowuje i przedstawia wniosek co do stanowiska sekcji.
5.
Po zajęciu stanowiska przez sekcję przewodniczący sekcji kieruje jej wniosek na posiedzenie Komisji, która decyduje ostatecznie.
§  10.
1.
Wniosek o zatwierdzenie nadania stopnia naukowego w placówkach Akademii kieruje do Komisji Sekretarz Naukowy Akademii, a w instytucie resortowym – właściwy minister (kierownik urzędu centralnego).
2.
Do wniosku należy dołączyć w oryginale wszystkie akta dotyczące przewodu wraz z recenzjami i protokołami z posiedzeń. Komisja może żądać przedłożenia materiałów i wyjaśnień uzupełniających.
3.
Postanowienia § 9 ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio w postępowaniu przy zatwierdzaniu stopni naukowych.
4.
Jeżeli za wnioskiem o zatwierdzenie nadania stopnia naukowego oświadczy się na posiedzeniu sekcji większość, nie mniej jednak niż połowa ogólnej liczby członków sekcji, wniosek uznaje się za załatwiony pozytywnie przez Komisję.
5.
Jeżeli za wnioskiem oświadczy się większość członków obecnych na posiedzeniu sekcji, jednak mniej niż połowa ogólnej liczby członków sekcji, wtedy przewodniczący sekcji kieruje sprawę na posiedzenie Komisji, która decyduje ostatecznie.
6.
Jeżeli wniosek na posiedzeniu sekcji w ogóle nie uzyskał większości, sprawę uważa się za załatwioną odmownie przez Komisję. Zainteresowany oraz członkowie sekcji, którzy zostali przegłosowani, mogą w tym przypadku zażądać w ciągu jednego miesiąca od powzięcia uchwały skierowania sprawy do Prezydium Komisji. Prezydium może polecić ponowne rozpatrzenie sprawy przez sekcję. Ponowna uchwała sekcji w tej samej sprawie jest ostateczna.
§  11.
Odwołania od uchwał rad naukowych w sprawie stopni naukowych przewodniczący Komisji kieruje do właściwej sekcji. Wnioski sekcji w sprawie załatwienia odwołania przewodniczący sekcji kieruje na posiedzenie Komisji, która orzeka ostatecznie.
§  12.
Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały Komisji, jej Prezydium i sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie nad wnioskami o powołanie na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych lub nadanie tytułów naukowych profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz o zatwierdzenie nadania stopni naukowych jest tajne i odbywa się przy pomocy kartek. W innych przypadkach głosowanie jest jawne.
§  13.
Na posiedzenia Komisji, jej sekcji zaprasza się przedstawicieli Sekretariatu Naukowego Akademii lub ministrów, których wnioski są rozpatrywane. Przedstawiciele ci mogą zabierać głos w celu złożenia wyjaśnień. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele ministrów (kierowników urzędów centralnych), którym podlegają szkoły wyższe.
§  14.
1.
Przewodniczący Komisji zawiadamia wnioskodawców o załatwieniu ich wniosków.
2.
Osobom, którym nadano tytuł naukowy profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w instytucie resortowym, wydaje się zaświadczenie, które podpisuje przewodniczący Komisji.
§  15.
Najpóźniej w ciągu miesiąca od zatwierdzenia stopnia naukowego Komisja zawiadamiać będzie o tym Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
§  16.
1.
Za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje osobom w nich uczestniczącym wynagrodzenie na zasadach i w wysokości przewidzianej przepisami uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442).
2.
Za opracowanie ocen prac naukowych wypłaca się honorarium według stawek, które ustala Prezydium Komisji na zasadach stosowanych ogólnie do tego rodzaju prac.
§  17.
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Państwa w części dotyczącej Polskiej Akademii Nauk.
§  18.
Obsługę techniczną Komisji sprawuje Sekretariat Administracyjny Akademii.
§  19.
Komisja używa pieczęci z godłem państwowym pośrodku i z napisem w otoku: "Polska Akademia Nauk – Komisja Kwalifikacyjna Pracowników Nauki".