Monitor Polski

M.P.1994.8.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1994 r.

UCHWAŁA
KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ ZGROMADZENIA NARODOWEGO
z dnia 18 stycznia 1994 r.
Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 336), Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego uchwala, co następuje:
Art.  1.

Pracami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, zwanej dalej "Komisją Konstytucyjną", kieruje przewodniczący Komisji, a z jego upoważnienia - zastępca przewodniczącego Komisji, wybrani zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą konstytucyjną".

Art.  2.
1. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej przedstawia plan pracy Komisji, który uchwala Komisja.
2. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej ustala terminy i proponuje porządek dzienny posiedzeń Komisji, czuwa nad przygotowaniem posiedzeń i dostarczeniem członkom Komisji materiałów do obrad oraz wykonuje inne czynności związane z pracami Komisji.
Art.  3.

Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej może zwoływać zespół konsultacyjny złożony z osób desygnowanych przez kluby i koła parlamentarne z członków Komisji Konstytucyjnej. Zespół jest ciałem opiniodawczym zapewniającym współdziałanie klubów i kół parlamentarnych w organizacji prac Komisji.

Art.  4.
1. Ustanawia się następujące podkomisje stałe Komisji Konstytucyjnej:
1) redakcyjną, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających Konstytucję,
2) podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego,
3) zagadnień systemu źródeł prawa,
4) organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego,
5) instytucji ochrony prawa i organów wymiaru sprawiedliwości,
6) praw i obowiązków obywateli.
2. W razie potrzeby Komisja Konstytucyjna może utworzyć inne podkomisje stałe lub zespoły robocze.
3. Członek Komisji Konstytucyjnej może być członkiem nie więcej niż dwóch podkomisji stałych.
4. Przewodniczącego oraz członków podkomisji wybiera Komisja Konstytucyjna. Propozycje w tej sprawie przedstawia Komisji Konstytucyjnej przewodniczący Komisji po zasięgnięciu opinii zespołu konsultacyjnego.
5. Podkomisje pracują w granicach przedmiotu określonego przez Komisję Konstytucyjną i składają jej sprawozdanie z wykonania wyznaczonych zadań.
Art.  5.
1. Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej odbywają się w terminach ustalonych przez samą Komisję, przez przewodniczącego Komisji lub w terminach określonych w żądaniu przedstawionym przez co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Komisji.
2. O terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Komisji powiadamia się członków Komisji, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów i Trybunał Konstytucyjny oraz Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Termin ten podawany jest także do wiadomości posłów i senatorów.
3. W zawiadomieniach o posiedzeniu Komisji podaje się, czy przewidziane jest przeprowadzanie na tym posiedzeniu głosowań odnoszących się do treści projektu Konstytucji.
Art.  6.

Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej są jawne.

Art.  7.
1. W posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej uczestniczą, obok członków Komisji, upoważnieni zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy konstytucyjnej przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów oraz Trybunału Konstytucyjnego.
2. W przedmiocie usprawiedliwiania nieobecności i nakładania kar za nie usprawiedliwioną nieobecność w stosunku do posłów stosuje się przepisy regulaminu Sejmu, a w odniesieniu do senatorów - przepisy regulaminu Senatu.
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu posłowie i senatorowie, nie będący członkami Komisji.
3a. 1 W posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej uczestniczą przedstawiciele wnioskodawców wnoszących projekty Konstytucji.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Komisji w celu udzielenia informacji i wyjaśnień lub przedstawienia opinii.
Art.  8.
1. Na posiedzenie Komisji zaprasza się przedstawicieli partii politycznych nie reprezentowanych w Sejmie i Senacie, związków zawodowych i organizacji społeczno-zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, a także przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych w celu przedstawienia opinii.
2. Listę podmiotów, o których mowa w ust. 1, ustala przewodniczący Komisji i przedstawia ją do zatwierdzenia Komisji Konstytucyjnej.
Art.  9.

Przedmiotem obrad Komisji Konstytucyjnej są sprawy objęte ustalonym porządkiem dziennym posiedzenia, przedstawione w materiałach rozesłanych, najpóźniej w terminie 7 dni przed posiedzeniem, osobom wymienionym w art. 7 ust. 1.

Art.  10.

Poprawki do projektu Konstytucji zgłasza się na piśmie w odpowiedniej formie przewodniczącemu Komisji Konstytucyjnej. Głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w toku posiedzenia odbywa się na następnym posiedzeniu. W wyjątkowych wypadkach przewodniczący Komisji może dopuścić głosowanie poprawek na tym samym posiedzeniu.

Art.  11.
1. Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej odbywają się w obecności co najmniej 1/3 liczby jej członków, a uchwały podejmowane są w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
2. Komisja Konstytucyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Przyjęcie przez Komisję projektu Konstytucji wniesionego z inicjatywy własnej następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania o skierowanych do niej przez Zgromadzenie Narodowe projektach, zawierającego projekt Konstytucji w formie tekstu jednolitego, następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
5. Dodatkowe sprawozdanie Komisji, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy konstytucyjnej, uchwala się w trybie ust. 2.
6. Odrzucone przez Komisję Konstytucyjną wnioski i propozycje poprawek mogą być - na żądanie zgłoszone przez co najmniej pięciu członków Komisji - przedstawione w sprawozdaniu Komisji Zgromadzeniu Narodowemu jako wnioski mniejszości.
7. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół i biuletyn, stosując odpowiednio przepis art. 92 regulaminu Sejmu.
Art.  12.
1. Posiedzenia podkomisji Komisji Konstytucyjnej odbywają się w terminach wynikających z planu pracy Komisji, ustalonych przez samą podkomisję, jej przewodniczącego lub przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej.
2. Posiedzenia podkomisji i podejmowanie uchwał odbywa się w obecności co najmniej 1/3 jej członków. W sprawozdaniu podkomisji, na żądanie jej członka, zamieszcza się rozwiązania wariantowe zgłoszone na piśmie w odpowiedniej formie. Do posiedzeń podkomisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 1 i 4 oraz art. 11 ust. 7.
3. Podkomisje mogą odbywać posiedzenia wspólne.
Art.  13.
1. Komisja Konstytucyjna przyjmuje zestawienie zasadniczych kwestii ustrojowych lub wybranych zagadnień konstytucyjnych, które w myśl art. 3 ustawy konstytucyjnej mają być przedmiotem debaty sejmowej, oraz wyznacza w tej sprawie sprawozdawcę Komisji.
2. Przyjęte zestawienie przewodniczący Komisji Konstytucyjnej przedkłada Marszałkowi Sejmu w celu wniesienia pod obrady Sejmu.
Art.  14.
1. Komisja Konstytucyjna może powołać zespół stałych ekspertów Komisji.
2. Podkomisja może powołać zespół stałych ekspertów podkomisji.
3. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej lub przewodniczący podkomisji może powoływać doraźnie ekspertów do opracowania poszczególnych zagadnień.
4. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej określa obowiązki i uprawnienia ekspertów.
Art.  15.

Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej może - z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji albo podkomisji - występować do organów i instytucji państwowych, organizacji społecznych, instytucji naukowych i innych o przygotowanie materiałów, informacji, ekspertyz oraz o udział w posiedzeniach Komisji lub podkomisji; może organizować lub współorganizować dyskusje, konferencje naukowe, sympozja, wydawnictwa, a także inspirować przeprowadzanie potrzebnych badań opinii społecznej.

Art.  16.
1. Zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Komisji Konstytucyjnej, w tym prowadzenie sekretariatu, wykonuje Kancelaria Sejmu.
2. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej może wyznaczyć osobę odpowiedzialną w ramach Kancelarii Sejmu za zapewnienie właściwej organizacji informowania społeczeństwa o pracach Komisji.
3. Kancelaria Sejmu przechowuje wszystkie dokumenty, materiały informacyjne, korespondencję, jakie będą powstawać w związku z działalnością Komisji i jej podkomisji. Stanowić one będą odrębny zespół archiwalny.
Art.  17.

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Sejmu.

Art.  18.

Zmiana niniejszej uchwały może nastąpić na wniosek co najmniej pięciu członków Komisji Konstytucyjnej.

Art.  19.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art.  20.

Traci moc uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 13 stycznia 1993 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Art.  21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 7 ust. 3a dodany przez art. 1 uchwały z dnia 11 października 1994 r. (M.P.94.56.468) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 października 1994 r.