§ 1. - Regulamin Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Monitor Polski

M.P.1965.44.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1965 r.
§  1.
Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.