§ 2. - Regulamin dyscyplinarny prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1986.4.27

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1986 r.
§  2.
Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów wojskowych (Monitor Polski Nr 72, poz. 353).