Regulacja obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.

Monitor Polski

M.P.1983.30.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 12 sierpnia 1983 r.
w sprawie regulacji obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 1 zarządzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 143) zarządza się, co następuje:
Przepisy zrządzenia stosuje się do pojazdów samochodowych i przyczep, zwanych dalej "pojazdami", oraz części zamiennych i ogumienia do pojazdów samochodowych, należących do osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą prowadzić skup pojazdów, części zamiennych i ogumienia do pojazdów oraz sprzedaż tych artykułów.
2.
Cenę skupu ustala jednostka gospodarki uspołecznionej w porozumieniu ze zbywającym pojazd.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są prowadzić rejestr skupu pojazdów, zawierający: imię i nazwisko, adres i nr dowodu osobistego osoby zbywającej pojazd, markę, numer rejestracyjny, nr silnika, nr podwozia, rok produkcji pojazdu oraz cenę skupu. Rejestr powinien być przesznurowany, a strony ponumerowane. Na analogicznych zasadach powinien być prowadzony rejestr skupu części zamiennych i ogumienia do pojazdów. Rejestry skupu są drukami podlegającymi ewidencji.
4. 1
Sprzedaż pojazdów pochodzących ze skupu odbywa się w drodze przetargu. Do przetargu, o którym mowa wyżej, stosuje się przepisy załącznika do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi (Monitor Polski Nr 28, poz. 250).
5. 2
Jeżeli sprzedaż pojazdu w drodze przetargu nie dojdzie do skutku z powodu braku nabywców, jednostka gospodarki uspołecznionej może ustalić cenę sprzedaży pojazdu oraz dokonać jego sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą prowadzić sprzedaż komisową pojazdów, części zamiennych oraz ogumienia do pojazdów.
2.
Przyjęcie pojazdu, części zamiennych i ogumienia do pojazdów do sprzedaży komisowej odbywa się na podstawie umowy komisu.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane prowadzić książki komisowe, które powinny zawierać: imię, nazwisko, adres i nr dowodu osobistego komitenta, markę, numer rejestracyjny, nr silnika, nr podwozia, rok produkcji pojazdu, cenę sprzedaży. Książka komisowa powinna być przesznurowana, a strony ponumerowane. Na analogicznych zasadach powinna być prowadzona książka komisowa części zamiennych i ogumienia do pojazdów. Książki komisowe oraz druki umów są drukami podlegającymi ewidencji.
4.
Cenę sprzedaży ustala jednostka gospodarki uspołecznionej w porozumieniu z komitentem.
5.
Jednostka gospodarki uspołecznionej pobiera ustaloną w umowie komisu prowizję.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą pośredniczyć przy zawieraniu umów sprzedaży lub zamiany pojazdów.
2.
Jednostkom gospodarki uspołecznionej przysługuje wynagrodzenie od tych transakcji.
 
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą prowadzić skup, sprzedaż komisową oraz pośredniczyć przy zawieraniu umów sprzedaży lub zamiany tylko takich pojazdów, których stan prawny nie budzi zastrzeżeń. W razie wątpliwości co do stanu prawnego pojazdu, jednostka gospodarki uspołecznionej odstępuje od zawarcia umowy.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane przy sprzedaży pojazdów pochodzących ze skupu oraz przy sprzedaży komisowej dokonać i przekazać nabywcy ocenę stanu technicznego pojazdu.
1.
Sprzedaż pojazdów może być również prowadzona w miejscach wyznaczonych przez terenowe organy administracji państwowej szczebla wojewódzkiego (giełdy samochodowe) oraz za pośrednictwem ogłoszeń prasowych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie, jak również w drodze umów sprzedaży zawieranych bezpośrednio przez zainteresowane strony.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej organizujące sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez terenowe organy administracji państwowej szczebla wojewódzkiego (giełdy samochodowe) powinny zapewnić świadczenie w szczególności następujących usług:
1)
dokonywanie ekspertyz stanu technicznego pojazdu,
2)
dokonywanie wycen pojazdu,
3)
sprawdzenie oryginalności trwałych oznaczeń pojazdu (nr silnika, podwozia itp.) oraz zgodności tych oznaczeń z dowodem rejestracyjnym,
4)
sprzedaż druków umów,
5)
pobieranie opłat skarbowych od zawartych transakcji kupna-sprzedaży w miejscu sprzedaży.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej organizujące sprzedaż w miejscach wyznaczonych przez terenowe organy administracji państwowej szczebla wojewódzkiego (giełdy samochodowe) określają wysokość i pobierają opłaty za wjazd i wejście na giełdę.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 maja 1967 r. w sprawie komisowej sprzedaży samochodów (Monitor Polski Nr 32, poz. 151).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (M.P.87.24.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1987 r.
2 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (M.P.87.24.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1987 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (M.P.87.24.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1987 r.