Monitor Polski

M.P.1981.32.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 264
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1981 r.
w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała określa zasady reglamentowanej sprzedaży towarów, rodzaje kart zaopatrzenia, normy zaopatrzenia ludności, a także uprawnienia poszczególnych grup ludności do korzystania z kart zaopatrzenia w 1982 r.
§  2.
1. Uprawnienie do otrzymania kart zaopatrzenia, pozwalające na nabycie towarów w drodze sprzedaży reglamentowanej, mają obywatele polscy stale zamieszkujący w Polsce oraz cudzoziemcy zamieszkujący i wykonujący pracę lub uczący się w Polsce, z wyjątkiem pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób z nimi zrównanych, posiadających status dyplomatyczny.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje z tytułu wykonywania pracy w gospodarce uspołecznionej lub nie uspołecznionej, posiadanych uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń społecznych, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także w innych wypadkach określonych w uchwale.
3. Wydanie karty zaopatrzenia zgodnie z uprawnieniami określonymi w ust. 1 i 2 obywatelom polskim stale zamieszkałym w Polsce następuje na podstawie wkładki zaopatrzenia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość, a cudzoziemcom na podstawie paszportu.
§  3.
1. Ustala się następujące miesięczne ilościowe normy zaopatrzenia ludności:
1) mięso i jego przetwory ogółem, bez podziału na gatunki i asortyment:
a) norma zaopatrzenia "M-I" - 2,3 kg,
b) norma zaopatrzenia "M-II" - 3,7 kg, w tym 1 kg drobiu,
c) norma zaopatrzenia "G" - 7 kg, w tym 1 kg drobiu,
d) norma zaopatrzenia "G-I" - 4,5 kg, w tym 1 kg drobiu,
e) norma zaopatrzenia "O" - 0,5 kg,
2) masło:
a) norma zaopatrzenia "M-I", "M-II", "G" i "G-I" - 0,5 kg,
b) norma zaopatrzenia "O" - 0,25 kg,
3) smalec:
a) norma zaopatrzenia "G" - 2 kg,
b) norma zaopatrzenia "G-I" - 1 kg,
4) cukier:
a) norma zaopatrzenia "P-I", "P-III" i "O" - 2 kg,
b) norma zaopatrzenia "P-II" - 1,5 kg,
5) cukierki:

norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" i "O" - 0,25 kg,

6) czekolada:

norma zaopatrzenia "P-I", "P-III" i "O" - 0,1 kg,

7) mąka pszenna:

norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" i "O" - 1 kg,

8) mleko:
a) norma zaopatrzenia "O"- 2,5 kg mleka w proszku
b) norma zaopatrzenia "Mleko" - 1 l mleka dziennie o zawartości tłuszczu 3,2%,
9) kasza manna:

norma zaopatrzenia "O" - 1 kg,

10) alkohol:
a) norma zaopatrzenia "P-II", "P-III" - 1 butelka,
b) norma zaopatrzenia "G" i "G-I" - 1 butelka,
11) papierosy:
a) norma zaopatrzenia "P-II" i "P-III" - 12 paczek á 20 szt.,
b) norma zaopatrzenia "G" i "G-I" - 10 paczek á 20 szt.,
12) mydło toaletowe:
a) norma zaopatrzenia "O" - 2 kawałki,
b) norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" - 1 kawałek dla mieszkańców województwa katowickiego,
13) proszek do prania:
a) norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" - 0,5 kg dla mieszkańców woj. katowickiego, m. Krakowa i m. Wałbrzycha,
b) norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" - 0,3 kg dla pozostałej ludności.
2. Ustala się następujące dwumiesięcznE ilościowe normy zaopatrzenia ludności:
1) proszek do prania "Cypisek":

norma zaopatrzenia "O" - 1,8 kg,

2) wata:

norma zaopatrzenia "O" - 0,2 kg,

3) oliwka kosmetyczna dla dzieci:

norma zaopatrzenia "O" - 1 opakowanie,

4) mydło toaletowe:

norma zaopatrzenia "P-I", "P-II", "P-III" - 1 kawałek,

norma ta nie dotyczy mieszkańców województwa katowickiego.

3. Ustala się następujące kwartalne ilościowe normy zaopatrzenia w przetwory zbożowe (kasze, płatki, ryż):

norma zaopatrzenia "P-I", "P-II" i "P-III" - 2,5 kg.

§  4. Ustala się następujące rodzaje kart zaopatrzenia w towary podlegające sprzedaży reglamentowanej: "M-I", "M-II", "G", "G-I", "O", "P-I", "P-II", "P-III" i "Mleko".
§  5. Karty zaopatrzenia wymienione w § 4 nie przysługują:
1) osobom posiadającym lub utrzymującym się z dochodów z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 0,5 ha oraz tzw. dwuzawodawcom, z wyjątkiem uprawnionych do otrzymywania kart zaopatrzenia "G" ("P-II" i "P-III"),
2) członkom rodzin osób wymienionych w pkt 1, będącym na ich wyłącznym utrzymaniu, z wyjątkiem uprawnionych do otrzymywania kart zaopatrzenia "O" ("P-I" i "P-III"),
3) osobom otrzymującym nieodpłatnie całodzienne wyżywienie w systemie skoszarowanym (wojsko, milicja, więziennictwo),
4) osobom zamieszkałym stale w kraju, a przebywającym czasowo za granicą, jeżeli pobyt ten trwa powyżej 30 dni,
5) osobom uprawnionym do otrzymywania deputatów albo zakupu określonej ilości towarów, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych lub porozumień branżowych, podlegających sprzedaży reglamentowanej.
§  6.
1. Karty zaopatrzenia ludności w towary podlegające sprzedaży reglamentowanej, z uwzględnieniem przepisów § 5, przysługują:
1) karta zaopatrzenia "M-I" (mięso i jego przetwory 2,3 kg i masło 0,5 kg):
a) dzieciom w wieku 1-12 lat,
b) pozostałym osobom nie uprawnionym do otrzymywania kart zaopatrzenia "M-II", "G", "G-I" i "O",
c) dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę w wieku:

1-6 lat - 2 karty zaopatrzenia,

7-10 lat - 3 karty zaopatrzenia,

11-18 lat - 4 karty zaopatrzenia;

2) karta zaopatrzenia "M-II" (mięso i jego przetwory 3,7 kg, w tym 1 kg drobiu, i masło 0,5 kg):
a) pracownikom wykonującym pracę fizyczną na stanowiskach robotniczych, z wyłączeniem pracowników obsługi, straży przemysłowej, dozoru mienia, maszynistek i telefonistek,
b) mistrzom zatrudnionym bezpośrednio w procesie produkcji,
c) młodzieży w wieku 13-18 lat,
d) młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej w okresie nauki stale w internacie lub korzystającej z całodziennego wyżywienia w internacie, której rodzice lub opiekunowie posiadają lub utrzymują się z dochodów z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 0,5 ha,
e) kobietom ciężarnym od rozpoczęcia 17 tygodnia ciąży,
f) matkom dzieci grupy "O" (w wieku od 0 do 11 miesięcy i 29 dni),
g) osobom chorym na: cukrzycę nie otrzymującym kart zaopatrzenia M-I (insulinozależnym), gruźlicę czynną, choroby nowotworowe przebiegające z wyniszczeniem, choroby przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół złego wchłaniania, marskość wątroby), zespół nerczycowy - z utratą białka powyżej 3,5 grama na dobę oraz choroby nerek leczone powtarzalnymi dializami,
h) załogom latającym stale zatrudnionym w lotnictwie,
i) żołnierzom służby zawodowej pełniącym służbę bojową w oddziałach na rzecz gospodarki narodowej, jeżeli nie otrzymują całodziennego wyżywienia w systemie skoszarowanym, oraz funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej pełniącym służbę patrolową lub zatrudnionym na stanowiskach robotniczych,
j) zasłużonym krwiodawcom, którzy oddali powyżej 6 l krwi i oddają w dalszym ciągu rocznie: kobiety powyżej 600 ml, a mężczyźni powyżej 800 ml krwi, jeżeli nie otrzymują karty zaopatrzenia "G" lub "G-I";
3) karta zaopatrzenia "G" (mięso i jego przetwory 7 kg, w tym 1 kg drobiu, masło 0,5 kg, smalec 2 kg, alkohol 1 butelka, papierosy 10 paczek) - górnikom zatrudnionym pod ziemią, uprawnionym do "Karty, górnika", łącznie z tzw. dwuzawodowcami;
4) karta zaopatrzenia "G-I" (mięso i jego przetwory 4,5 kg, w tym 1 kg drobiu, masło 0,5 kg, smalec 1 kg, alkohol 1 butelka, papierosy 10 paczek):
a) robotnikom zatrudnionym w kopalniach na powierzchni oraz pracownikom dozoru, z wyjątkiem pracowników administracji zarządu, obsługi, straży, maszynistek i telefonistek,
b) mistrzom zatrudnionym bezpośrednio w procesie produkcji;
5) karta zaopatrzenia "O" (mięso 0,5 kg, masło 0,25 kg, cukier 2 kg, czekolada 0,1 kg, cukierki 0,25 kg, kasza manna 1 kg, mąka pszenna 1 kg, mleko w proszku 2,5 kg, proszek "Cypisek" 1,8 kg na dwa miesiące, mydło 2 kawałki, wata 0,1 kg, oliwka kosmetyczna 1 opakowanie na 2 miesiące) - dzieciom w wieku od 6 do 11 miesięcy i 29 dni, zamieszkałym w mieście i na wsi;
6) karta zaopatrzenia "P-I" (cukier 2 kg, cukierki 0,25 kg, czekolada 0,1 kg, mąka pszenna 1 kg, przetwory zbożowe 2,5 kg na kwartał, proszek do prania 0,3 kg, a dla mieszkańców woj. katowickiego, m. Krakowa i m. Wałbrzycha 0,5 kg, mydło 1 kawałek na 2 miesiące, a dla mieszkańców woj. katowickiego 1 kawałek na miesiąc) - dzieciom i młodzieży w wieku 1-18 lat, zamieszkałym w mieście i na wsi;
7) karta zaopatrzenia "P-II" (cukier 1,5 kg, cukierki 0,25 kg, mąka pszenna 1 kg, przetwory zbożowe 2,5 kg na kwartał, alkohol 1 butelka, papierosy 12 paczek, proszek do prania 0,3 kg, a dla mieszkańców woj. katowickiego, m. Krakowa i m. Wałbrzycha 0,5 kg, mydło 1 kawałek na 2 miesiące, a dla mieszkańców woj. katowickiego 1 kawałek na miesiąc) - osobom nie uprawnionym do otrzymania kart "P-I", "P-III" i "O";
8) karta zaopatrzenia "P-III" (cukier 2 kg, cukierki 0,25 kg, czekolada 0,1 kg, mąka pszenna 1 kg, przetwory zbożowe 2,5 kg na kwartał, alkohol 1 butelka, papierosy 12 paczek, proszek do prania 0,3 kg, a dla mieszkańców woj. katowickiego, m. Krakowa i m. Wałbrzycha 0,5 kg, mydło 1 kawałek na 2 miesiące, a dla mieszkańców woj. katowickiego 1 kawałek na miesiąc):
a) kobietom ciężarnym od rozpoczęcia 17 tygodnia ciąży,
b) matkom dzieci grupy "O" (w wieku od 0 do 11 miesięcy i 29 dni);
9) karta zaopatrzenia "Mleko" (1 l mleka dziennie o zawartości 3,2% tłuszczu):
a) dzieciom w wieku od 1 do 3 lat, zamieszkałym w miastach: Warszawie, Katowicach i Łodzi, od dnia 1 stycznia 1982 r.,
b) dzieciom w wieku od 1 do 3 lat, zamieszkałym w pozostałych miastach, od dnia 1 lutego 1982 r.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług określi szczegółowe zasady przyznawania kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Karty zaopatrzenia wydaje się do końca miesiąca poprzedzającego termin ich ważności. W razie braku możliwości pobrania przez uprawnionych kart zaopatrzenia w terminie ich wydawania karty mogą być pobrane do końca miesiąca, na który obowiązują.
4. Karta zaopatrzenia jest ważna do ostatniego dnia miesiąca, na który została wydana, z wyjątkiem odcinków na mięso i jego przetwory oraz drób w kartach zaopatrzenia "M-I", "M-II", "G", "G-I" i "G". Decyzje o przedłużeniu ważności tych odcinków wydają każdorazowo wojewodowie (prezydenci miast stopnia wojewódzkiego) w zależności od stopnia realizacji rozdzielników na mięso i jego przetwory oraz drób, z tym że terminy te nie mogą przekroczyć następnego miesiąca. Karty zaopatrzenia nie zrealizowane w ustalonych terminach są nieważne w okresach następnych.
5. Karty zaopatrzenia "Mleko" oraz zawierajęce odcinki upoważniające do zakupu mięsa, jego przetworów i drobiu podlegają rejestracji w sklepach prowadzących sprzedaż tych artykułów w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.
§  7.
1. Stołówki pracownicze, studenckie oraz zakłady gastronomiczne organizujące abonamentowe żywienie pracowników prowadzą żywienie w oparciu o surowce nieleśne. Surowce mięsne podlegające reglamentowanej sprzedaży mogą być dostarczone na zaopatrzenie stołówek w ilościach, na jakie pracownicy przekażą kierownictwu stołówek część odcinków kart zaopatrzenia w mięso i jego przetwory.
2. Osoby będące pensjonariuszami i personel obsługujący, korzystające z wyżywienia na wczasach pracowniczych wypoczynkowych, wczasach profilaktycznych, sanatoriach, internatach, domach opieki społecznej, zakładach służby zdrowia, domach dziecka, domach młodego robotnika itp., przekazują organizatorowi żywienia część odcinków karty zaopatrzenia równą wsadowi surowcowemu za okres korzystania z wyżywienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do dzieci w żłobkach, przedszkolach, stołówkach szkół podstawowych, pacjentów w szpitalach, lekarzy i personelu pielęgniarskiego w czasie pełnienia dyżurów w szpitalach, sanatoriach i prewentoriach.
4. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług określi zasady i tryb przekazywania odcinków kart zaopatrzenia przez osoby wymienione w ust. 2.
§  8.
1. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do otrzymania jednej karty zaopatrzenia danego rodzaju, z wyjątkiem osób, których uprawnienia do otrzymania dwóch lub większej liczby kart zaopatrzenia są określone w § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Terenowe organy administracji państwowej wydając karty zaopatrzenia rozstrzygają wątpliwości w sprawie uprawnień do otrzymania danego rodzaju karty zaopatrzenia.
3. Wojewodowie, prezydenci i naczelnicy miast oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) mogą przyznać niektórym osobom uprawnienie do otrzymania:
1) karty zaopatrzenia w wypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, jeżeli osobom tym nie przysługują takie uprawnienia z innego tytułu, albo
2) duplikatu karty zaopatrzenia, która uległa utracie lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, katastrofa, napad rabunkowy, kradzież z włamaniem), w razie potwierdzenia tych faktów przez Milicję Obywatelską lub inny właściwy organ.
4. W razie wątpliwości, Jaki rodzaj karty zaopatrzenia może otrzymać osoba uprawniona, zakład pracy (organ wydający) może żądać od tej osoby zaświadczenia, zwłaszcza o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego albo stwierdzającego, że nie otrzymał karty zaopatrzenia z tytułu zatrudnienia w innym zakładzie pracy lub jako członek rodziny osoby zatrudnionej.
5. W razie nieprzestrzegania przepisów obowiązujących przy wydawaniu kart zaopatrzenia, dopuszczenia do ich zniszczenia, zagubienia, podwójnego wydania lub pobrania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. Nr 24, poz. 124).
§  9.
1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do Spraw Reglamentacji Towarów, zwany dalej "Zespołem".
2. W skład Zespołu wchodzą:
- przewodniczący - Zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
- członkowie - podsekretarze stanu wyznaczeni przez Ministrów:
- Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- Handlu Wewnętrznego i Usług,
- Przemysłu Chemicznego i Lekkiego,
- Handlu Zagranicznego,
- Finansów,
- Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
3. Do zadań Zespołu należą w szczególności sprawy:
1) nadzoru nad zapewnieniem dostaw towarowych koniecznych do realizacji norm zaopatrzenia ludności w układzie krajowym i wojewódzkim,
2) inicjowanie wprowadzania okresowych zmian w poziomie norm zaopatrzenia w zależności od sytuacji rynkowej,
3) inicjowanie wprowadzania zmian w systemie reglamentowanej sprzedaży towarów (rozszerzania, zawieszania reglamentowanej sprzedaży poszczególnych towarów).
§  10. Przedsiębiorstwa będące producentami towarów podlegających reglamentowanej sprzedaży są obowiązane realizować rozdzielniki dostaw tych towarów, ustalone przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  11.
1. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług określi szczegółowe zasady rozdziału towarów reglamentowanych oraz tryb wydawania kart zaopatrzenia.
2. Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa będące dostawcami towarów reglamentowanych oraz prezesi zarządów centralnych związków spółdzielczych, w których są zrzeszone organizacje spółdzielcze będące dostawcami towarów reglamentowanych, w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, określą szczegółowe zasady, tryb produkcji i zasady dostaw asortymentowych towarów reglamentowanych.
3. Prezesi zarządów centralnych związków spółdzielczych, w których są zrzeszone spółdzielnie prowadzące działalność handlową, w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, określą szczegółowy tryb sprzedaży oraz zasady rozliczeń sklepów ze sprzedaży towarów reglamentowanych.
4. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz zarządy centralnych związków spółdzielczych zapewnią środki i warunki do wprowadzenia i funkcjonowania systemu sprzedaży reglamentowanej, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1-3.
§  12. Tracą moc:
1) uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 25 września 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży cukru dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 227),
2) uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży podstawowych artykułów codziennego użytku dla niemowląt (Monitor Polski Nr 27, poz. 233).
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.