Monitor Polski

M.P.2019.156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3%.