Realizacja wniosków i postulatów wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1987.36.302

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 5 grudnia 1987 r.
w sprawie realizacji wniosków i postulatów wyborczych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej realizując uchwałę z dnia 9 kwietnia 1986 r. rozpatrzył w połowie kadencji stan realizacji wniosków i postulatów wyborczych zgłoszonych w kampanii wyborczej w 1985 r. Z przedłożonych informacji wynika, że realizacja tych wniosków i postulatów przebiegała na ogół zadowalająco i przyniosła określone efekty. Spośród ponad 50 tys. wniosków i postulatów zrealizowano dotychczas ponad połowę, w tym w grupie wniosków adresowanych do naczelnych i centralnych organów państwowych - około 60%. W realizacji wniosków brały udział szerokie rzesze działaczy społecznych, rady narodowe, ogniwa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, władze polityczne oraz organy administracji państwowej.
Sejm, inspirowany wnioskami i postulatami wyborczymi, uchwalił szereg ustaw i uchwał.

Sejm stwierdza jednak, że dotychczasowe efekty realizacji wniosków, pomimo niewątpliwych osiągnięć, odbiegają od oczekiwań społecznych. Spowodowała to przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza kraju.

Jedną z dotkliwych bolączek społecznych, która znalazła wyraz w licznych wnioskach i postulatach wyborców, jest problem mieszkaniowy. W tej dziedzinie nie zanotowano postępu. Sejm stwierdza, że ciągle nie ma konkretnej koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Sejm oczekuje, że rząd wypracuje taką koncepcję i w możliwie najkrótszym czasie przedstawi ją Sejmowi. Jednocześnie Sejm stwierdza, że podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat decyzje stwarzają korzystniejsze warunki do właściwego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz utrzymywania ich w należytym stanie.

Realizacja wniosków dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej umożliwia pewną poprawę zaopatrzenia w maszyny i sprzęt rolniczy, których jakość jednak w dalszym ciągu budzi poważne zastrzeżenia. Niewystarczające są nadal dostawy nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz węgla. Poprawa zaopatrzenia w tym zakresie stworzyłaby korzystniejsze warunki do szybszego rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, zwiększenia produkcji rolnej, a w konsekwencji całkowitego odejścia od reglamentacji żywności.

Nastąpiło wydatne zwiększenie środków na rozwój nauki i techniki. Wykonując wnioski i postulaty wyborcze dotyczące nauki i postępu technicznego, Sejm uchwalił ustawy o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki oraz o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych. Stworzyły one warunki do ściślejszego powiązania prac naukowo-badawczych z potrzebami gospodarki narodowej oraz do podejmowania działalności innowacyjnej. Nadal jednak otwarty pozostaje problem wpływu nauki i postępu technicznego na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Nie zrealizowano wniosków i postulatów dotyczących zwiększenia dostępności do zagranicznej literatury naukowej. Nie wykonano też w pełni wniosków dotyczących regulacji płac w całej sferze nauki.

Podjęto wielostronne działania zmierzające do rozwiązania trudnych i złożonych problemów oświaty, a w szczególności do poprawy bazy materialnej, zwiększenia zatrudnienia nauczycieli i poprawy jego struktury. W dalszym jednak ciągu poziom wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie nie jest adekwatny do potrzeb. Ogranicza to w tym zakresie realizację programu wyborczego, wniosków i postulatów wyborczych oraz narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990. Wydatnie zwiększono liczbę miejsc na nauczycielskich kierunkach studiów. Nie wykonano natomiast wniosku dotyczącego opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu kształcenia kadr nauczycielskich. Wydatnej poprawy wymagają warunki lokalowe szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Niezbędne jest poprawienie merytorycznej i technicznej jakości i terminowości druku podręczników szkolnych, a także zwiększenie nakładów lektur szkolnych, jak również wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce szkolne i funkcjonalny sprzęt. Należy stworzyć korzystniejsze warunki do stałego dopływu wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli przez wzrost wynagrodzeń oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

Realizacja wniosków w zakresie kultury przyniosła szereg korzystnych zmian w układzie i poziomie programów telewizyjnych. Cześć wniosków wpłynęła na lepszy rozdział środków Funduszu Rozwoju Kultury. Niezadowalająco kształtuje się sytuacja w zakresie urzeczywistniania postulatów dotyczących kultury w środowisku wiejskim. Ograniczone środki materialne sprawiły, że brak jest wyraźnego postępu w rewaloryzacji zabytkowych zespołów staromiejskich.

Sejm stwierdza znikomy, nierównomierny postęp w realizacji wniosków i postulatów dotyczących ochrony zdrowia społeczeństwa. W szczególności nie osiągnięto dostatecznej poprawy w zakresie zaopatrzenia w leki; nadal występują drastyczne ich niedobory. Szczególny niepokój budzi powiększenie się liczby zachorowań na niektóre choroby.

W zakresie spraw socjalnych i pomocy społecznej zostały stworzone warunki do likwidacji emerytur i rent tzw. starego portfela, między innymi przez coroczną waloryzację emerytur i rent. Zapowiedziana generalna modernizacja systemu świadczeń z ubezpieczenia społecznego powinna umożliwić realizację wniosków i postulatów wyborców w tym zakresie.

Opracowano regionalne programy ochrony środowiska dla pasa nadmorskiego i Morza Bałtyckiego oraz województwa katowickiego, uwzględniając wnioski i postulaty wyborcze. Niemniej jednak sytuacja w dziedzinie ochrony środowiska jest nadal wysoce niezadowalająca. W związku z tym należy zrealizować ujęte w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990 zadania mające na celu zahamowanie degradacji środowiska. W szczególności rysuje się konieczność wyposażenia obiektów przemysłowych w odpowiednie urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz zachodzi potrzeba doskonalenia rozwiązań ekonomicznych zmuszających jednostki gospodarcze do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konieczne jest zwiększenie promocji państwa w zakresie rozszerzenia skali produkcji urządzeń służących ochronie środowiska.

Realizując wnioski i postulaty wyborców w dziedzinie handlu, drobnej wytwórczości i usług, podjęto szereg działań, które znalazły wyraz w programach rządowych, wpłynęły na zwiększenie aktywności i inicjatywy pracowników oraz na poprawę organizacji pracy. Nie osiągnięto jednak dotychczas pożądanych efektów w zakresie infrastruktury handlowo-usługowej, szczególnie w nowych osiedlach, wyposażenia handlu w sprzęt i urządzenia oraz powiększenia bazy surowcowo-technicznej dla usług i ich rozwoju.

Realizacja wniosków zmierzających do ograniczania i usprawnienia administracji znalazła częściowo wyraz w uchwalonych przez Sejm ustawach dotyczących zmian w strukturze naczelnych i centralnych organów państwowych oraz w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Powinny być jednak kontynuowane wysiłki zmierzające do eliminowania praktyk biurokratycznych, dalszego uproszczenia procedur administracyjnych oraz usprawniania obsługi obywateli.

Sejm stwierdza, że w ciągu ostatnich dwu lat nastąpił istotny postęp w dziedzinie demokratyzacji i stabilizacji życia społecznego. Sprzyjało temu uchwalenie aktu amnestyjnego oraz ustaw: o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o konsultacjach społecznych i referendum oraz o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Naprzeciw oczekiwaniom społecznym wyszły zmiany w przepisach paszportowych.

Sejm wyraża pogląd, że dalsza realizacja wniosków i postulatów wyborczych zależeć będzie w dużej mierze od wprowadzenia jakościowych przekształceń w gospodarce i państwie oraz od pomyślnego wykonania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej. Program ten będzie podstawą do tworzenia korzystnych warunków przyspieszenia gospodarczego rozwoju kraju oraz wydatnego zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej ludności.