Monitor Polski

M.P.1990.8.55

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 1990 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lutego 1990 r.
w sprawie realizacji ustawy budżetowej na rok 1990.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zapewnienie sprzyjających warunków dla realizacji ustawy budżetowej na rok 1990 oraz zapewnienie właściwego podziału ograniczonych środków, zwraca się do Rządu o podjęcie następujących działań:
1. Przygotowanie i przedstawienie Sejmowi do 15 marca 1990 r. projektu ustawowego uregulowania kwestii dotowania samochodów sprzedawanych obywatelom na przedpłaty, przy założeniu, że wydatki budżetu z tego tytułu powinny być nie większe niż 1.000.000 mln zł. Zaoszczędzone sumy powinny być przeznaczone na zwiększenie:
- dotacji do żywności,
- dotacji do produkcji odżywek dla dzieci,
- środków na restrukturyzację, niezbędnych w związku z realizacją programu stabilizacyjnego,
- wydatków na rzecz oświaty i służby zdrowia,
- wydatków na ochronę środowiska.

uwzględniając konieczność nadania priorytetów wydatkom na rzecz ochrony środowiska.

2. Przygotowanie i przedstawienie do 15 marca 1990 r. właściwym komisjom sejmowym do zaopiniowania koncepcji gospodarowania środkami zarezerwowanymi w budżecie na restrukturyzację w związku z realizacją programu stabilizacyjnego. Koncepcja ta powinna uwzględniać możliwości wydatkowania środków z tego tytułu również na rzecz rolnictwa, demonopolizacji obrotu towarowego oraz rozwoju małych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, a także w celu udzielenia - w wyjątkowych wypadkach - pomocy samorządom lokalnym. Niezbędne jest ustalenie tych zasad w ścisłym związku z konkretnym programem polityki gospodarczej. W szczególności określić należy warunki wydatkowania środków z funduszu restrukturyzacyjnego na rzecz ograniczenia zużycia energii.
3. Przygotowanie i przedstawienie do 5 marca 1990 r. właściwym komisjom sejmowym zasad wydatkowania środków z rezerwy płacowej. Należy przyjąć zasadę, że relacje przeciętnych płac poszczególnych grup sfery budżetowej do przeciętnej płacy w sferze produkcji materialnej powinny być utrzymywane i ewentualnie korygowane w okresach miesięcznych, a tylko ostatecznie rozliczane w okresach kwartalnych. Koncepcja dysponowania rezerwowymi środkami płacowymi obejmować powinna także wydatki na rzecz żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, służby więziennej i pożarnictwa.
4. Przygotowanie koncepcji odchodzenia od ulg i przywilejów branżowych, w szczególności dotyczących komunikacji, leków itp.
5. Przedłożenie koncepcji zmierzającej do zaniechania finansowania ze środków budżetowych spółdzielczych zasobów mieszkaniowych przeznaczonych dla pracowników administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.
6. Przygotowanie programu szerszego udostępnienia społeczeństwu urządzeń i ośrodków służby zdrowia oraz obiektów leczniczo-wypoczynkowych będących w dyspozycji sfery budżetowej, a także przyjęcie zasady przekazywania na cele publiczne obiektów zwalnianych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
7. Uzupełnienie - w razie wystąpienia potrzeby - środków dla wymiaru sprawiedliwości i prokuratury na wynagrodzenia i na rzeczowe wydatki bieżące w ciężar rezerwy ogólnej Rady Ministrów do wysokości przewidzianych w rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 1990.
8. Przygotowanie i przedstawienie do 15 kwietnia 1990 r. właściwym komisjom sejmowym programu i planów prac melioracyjnych. Należy rozważyć rezygnację z inwestycji prowadzących do odwadniania nie zmeliorowanych torfowisk i dolin rzecznych na rzecz konserwacji i unowocześnienia istniejącego systemu melioracyjnego.

Sejm zobowiązuje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do:

- podjęcia działań na rzecz rezygnacji z umów międzynarodowych dotyczących badań geologicznych w Mongolii i na Oceanie Spokojnym w celu wyeliminowania zobowiązań finansowych Polski, określonych w roku 1990 na kwotę 40 mld. zł.
- rozdzielenia kwoty około 100 mld zł, zawartej w części 28 budżetu centralnego w dziale "Inwestycje", po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Wobec dramatycznej sytuacji ekologicznej kraju i szczupłości środków przewidzianych w budżecie na ochronę środowiska, Sejm zwraca się ponadto do Rządu o przygotowanie w toku prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie środowiska koncepcji ustanowienia podatku od zużycia produktów zanieczyszczających środowisko (szczególnie materiałów energetycznych), którego wpłaty zasiliłyby Fundusz Ochrony Środowiska.

W celu poprawy warunków bytu ludności wiejskiej zaleca się Rządowi skuteczniejsze wspieranie rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich, w tym także gospodarki komunalnej.

Zaleca się bankom energiczne egzekwowanie należności z tytułu kredytów zaciągniętych w 1989 r. przez partie polityczne i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Budżet państwa nie może być obciążony wydatkami z tytułu gwarancji kredytowych i refundowania bankom kwot stanowiących różnicę między normalnymi a obniżonymi odsetkami ustalonymi przy udzielaniu tych kredytów.