Realizacja uchwały Sejmu o dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwój rolnictwa oraz rządowy program realizacji uchwały XI Plenum KC PZPR.

Monitor Polski

M.P.1978.13.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 marca 1978 r.
w sprawie realizacji uchwały Sejmu o dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwój rolnictwa oraz rządowego programu realizacji uchwały XI Plenum KC PZPR.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Rady Ministrów oraz po przeprowadzonej dyskusji - przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości informację Rządu o realizacji uchwały Sejmu z dnia 21 listopada 1974 r. o dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwój rolnictwa oraz o rządowym programie realizacji uchwały XI Plenum KC PZPR.
Sejm pozytywnie ocenia podejmowane przez Rząd działania mające na celu coraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb żywnościowych społeczeństwa, a także łagodzenie występujących w tym zakresie trudności. W ostatnich latach rozbudowano bazę techniczną rolnictwa, podniósł się poziom wiedzy i kultury rolnej, objęto rolników bezpłatną opieką lekarską i ubezpieczeniem emerytalnym, wzrosło zainteresowanie pracą w rolnictwie i zaangażowanie wsi na rzecz produkcji rolnej. Następują też pozytywne zmiany w samej strukturze rolnictwa.

Sejm podkreśla konieczność dalszej konsekwentnej realizacji przez wszystkie organy państwowe, instytucje i organizacje obsługujące rolnictwo uchwały Sejmu z 1974 r., w oparciu o wytyczne polityki rolnej, określonej przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą z udziałem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, polityki kojarzenia wzrostu produkcji rolnej z wszechstronnym unowocześnieniem rolnictwa oraz systematyczną poprawą warunków życia ludności wiejskiej.

Sejm - aprobując rządowy program realizacji uchwały XI Plenum KC PZPR - podkreśla szczególną potrzebę skupiania uwagi na sprawie pełnego i racjonalnego wykorzystania produkcyjności ziemi, zwiększenia produkcji pasz, wzrostu produkcji zwierzęcej, podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników oraz pracowników wszystkich działów gospodarki żywnościowej. Niezbędny jest dalszy rozwój przetwórstwa i bardziej racjonalne gospodarowanie surowcami rolnymi, lepsze wykorzystanie środków produkcji w gospodarce żywnościowej, a także zapewnienie niezbędnych dostaw środków dla produkcji rolnej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża przekonanie, że działania Rządu i wszystkich organów państwowych, aktywność organizacji samorządu rolniczego, wspólny wysiłek rolników i pracowników gospodarki żywnościowej, przy poparciu ogółu ludzi pracy, przyczynią się do dalszego postępu w realizacji programu dalszej poprawy wyżywienia narodu i rozwoju rolnictwa.