§ 1. - Realizacja przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1961.63.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1961 r.
§  1.
1.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych do realizacji w latach 1961-1964 - 10 tys. izb z przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego, w ramach limitów inwestycyjnych przyznanych na budownictwo mieszkaniowe rad narodowych w tych latach.
2.
Ustala się, że w budownictwie, o którym mowa w ust. 1, ilość izb w budynkach wielorodzinnych (blokowych) powinna stanowić około 90% całości budowanych izb. Pozostałe 10% izb należy wybudować w formie szeregowego budownictwa jednorodzinnego na terenach nie uzbrojonych.
3.
W budownictwie przykładowym oszczędnym obniżka kosztów powinna wynosić do 20% w stosunku do kosztów jednostkowych budownictwa rad narodowych ustalonych w uchwale nr 383 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1960 r. w sprawie ustalenia kosztów jednostkowych w budownictwie mieszkaniowym. Obniżka ta dotyczy oszczędności uzyskiwanych w programowaniu, projektowaniu oraz w wykonawstwie budowlanym.
4.
Budownictwo przykładowe oszczędne powinno być realizowane na terenach uzbrojonych oraz na terenach o niepełnym wyposażeniu w urządzenia komunalne.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) uzgadniać będą program i lokalizację przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego z Ministrem Gospodarki Komunalnej, którego upoważnia się do kontroli realizacji tego programu.