Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1965.63.334

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 listopada 1965 r.
w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej (Monitor Polski Nr 59, poz. 301) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
2.
Ramowe wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią odrębne wydawnictwo Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.