Rada Wykonawcza do spraw Programu dla Śląska. - M.P.2019.413 - OpenLEX

Rada Wykonawcza do spraw Programu dla Śląska.

Monitor Polski

M.P.2019.413

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Radę Wykonawczą do spraw Programu dla Śląska, zwaną dalej "Radą".
2. 
Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
1. 
Zadaniem Rady jest monitorowanie i koordynowanie działań służących efektywnej realizacji Programu dla Śląska, zwanego dalej "Programem".
2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
ocena skuteczności i jakości realizacj i Programu;
2)
analiza stanu realizacji Programu oraz innych kwestii, które wpływają na jego wdrażanie;
3)
dokonywanie przeglądu wdrażania i postępów w realizacji przedsięwzięć zawartych w Programie;
4) 1
 przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w szczególności na podstawie informacji zawartych w raportach monitoringowych przygotowywanych przez Komitet Sterujący "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim oraz corocznej aktualizacji Programu dokonywanej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
5)
inicjowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązanie i określenie metod współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu;
6)
podejmowanie działań służących efektywnej realizacji celów, przedsięwzięć i projektów zawartych w Programie;
7)
wypracowanie rekomendacji i rozwiązań wdrożeniowych dotyczących kształtu Programu po roku 2020.
1.  2
 W skład Rady wchodzą:
1)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo sekretarz stanu w urzędzie obsługującym tego ministra jako przewodniczący Rady;
2)
podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako zastępca przewodniczącego Rady;
3)
po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:
a)
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
b)
ministra właściwego do spraw budżetu,
c)
ministra właściwego do spraw energii,
d)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
e)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
f)
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin,
g)
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
h)
ministra właściwego do spraw pracy,
i)
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
j)
ministra właściwego do spraw transportu,
k)
ministra właściwego do spraw środowiska,
l)
ministra właściwego do spraw zdrowia,
m)
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
n)
Prezesa Rady Ministrów,
o)
Wojewodę Śląskiego

- pełniącym odpowiednio funkcję co najmniej podsekretarza stanu albo wicewojewody.

1a.  3
 W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 1, do członkostwa w Radzie wyznacza jednego przedstawiciela.
2. 
Przewodniczący Rady może zaprosić na prawach członka do udziału w pracach Rady:
1)
Marszałka Województwa Śląskiego;
2)
przedstawiciela Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;
3)
przedstawiciela Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;
4)
przedstawiciela Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5)
przedstawiciela Dyrekcji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
6)
dwóch przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (po jednym przedstawicielu związków zawodowych i związków pracodawców).
3.  4
 W pracach Rady uczestniczy również sekretarz Rady - osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wyznaczona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
4.  5
 Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-n, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
5.  6
 Członek Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. o, może być zastępowany w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze wicewojewody.
6. 
Członek Rady, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może być zastępowany w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze członka zarządu województwa śląskiego.
7. 
Członkowie Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 6, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli w randze odpowiadającej randze członka Rady.
8. 
Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 2, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.
1. 
Przewodniczący Rady w szczególności:
1)
kieruje pracami Rady;
2)
zwołuje posiedzenia Rady, nie rzadziej niż raz na pół roku, i im przewodniczy;
3)
może żądać od członków Rady przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do oceny zgodności podejmowanych działań z celami Programu;
4)
koordynuje współpracę działań podejmowanych przez organy administracji rządowej na poziomie centralnym z partnerami na poziomie regionalnym, w tym z beneficjentami publicznymi i prywatnymi;
5)
prowadzi działania informacyjno-promocyjne Programu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady zastępca przewodniczącego Rady zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
1. 
Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
2. 
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
3. 
Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
4. 
Każdy projekt uchwały jest przedmiotem dyskusji Rady. Podczas dyskusji przewodniczący Rady, członkowie Rady lub ich zastępcy mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały.
5. 
Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Rady, natomiast w przypadku nieobecności jego zastępca.
6. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 8, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
7. 
Przewodniczący Rady może zarządzić podjęcie uchwały przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
8. 
Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół, po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady, jest przekazywany członkom Rady.
1. 
W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rady przewodniczący Rady może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady, powoływać zespoły robocze i doradcze złożone z członków Rady lub osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.
2. 
Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w zespołach roboczych i doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.
1. 
Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
2.  7
 Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych zespołów roboczych i doradczych są pokrywane z budżetu państwa z części 34, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
 Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
3 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
4 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
5 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
6 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
7 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 255 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1185) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2019 r.