Rada Rynku Kapitałowego.

Monitor Polski

M.P.2004.54.909

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 115
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie Rady Rynku Kapitałowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Radę Rynku Kapitałowego, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dotyczących rynku kapitałowego.
Celem Rady jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w tym w szczególności stymulowanie działań mających na celu stworzenie w Polsce regionalnego centrum usług finansowych.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
monitorowanie i stymulowanie procesu realizacji działań w ramach Strategii rozwoju rynku kapitałowego "Agenda Warsaw City 2010", jak również jej dalszych modyfikacji i uzupełnień;
2)
inicjowanie prac, analiz i dyskusji mających na celu ocenę aktualnego stanu rozwoju rynku kapitałowego i perspektyw jego rozwoju;
3)
prowadzenie analiz istniejącego stanu prawnego w zakresie rynku kapitałowego oraz projektowanie i opiniowanie najistotniejszych kwestii związanych z regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego, w tym w szczególności projektów rozporządzeń i ustaw oraz aktów prawnych Unii Europejskiej;
4)
formułowanie propozycji działań mających na celu rozwój rynku kapitałowego, w tym w szczególności:
a)
dostosowanie polskiego rynku kapitałowego do międzynarodowych wymogów i standardów, z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów i emitentów,
b)
minimalizację ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
c)
wzrost efektywności rynku kapitałowego i zwiększenie jego bezpieczeństwa,
d)
budowanie zaufania społecznego do instytucji rynku kapitałowego,
e)
promowanie rynku kapitałowego jako miejsca lokowania oszczędności,
f)
promowanie rynku kapitałowego jako źródła finansowania przedsiębiorstw,
g)
promowanie polskiego rynku kapitałowego wśród podmiotów zagranicznych;
5)
podejmowanie inicjatyw mających na celu integrowanie działań sektora instytucji rynku kapitałowego;
6)
analizowanie, konsultowanie i opiniowanie zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym zgłaszanych przez członków Rady;
7)
podejmowanie wszelkich innych inicjatyw służących realizacji zadań Rady, o których mowa w pkt 1-6.
1.
Rada działa przy ministrze właściwym do spraw instytucji finansowych.
2.
Rada składa się z nie więcej niż 25 osób, o których mowa w ust. 3 oraz § 5 ust. 1 i 2.
3.
Do składu Rady powołuje się:
1)
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych - pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady;
2)
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
3)
ministra właściwego do spraw gospodarki;
4)
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
5)
Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;
6)
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;
7)
dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów - pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
4.
Członek Rady, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-4, może upoważnić na piśmie osobę, która będzie go reprezentować w pracach Rady, z zastrzeżeniem ust. 5. Upoważnionej osobie przysługują wszystkie uprawnienia członka Rady.
5.
Członkowie Rady, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, mogą być reprezentowani przez przedstawicieli w randze co najmniej podsekretarza stanu danego ministerstwa, natomiast członek Rady, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, może być reprezentowany przez przedstawiciela w randze zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.
1.
Do udziału w pracach Rady, na prawach członka Rady, zaprasza się następujące osoby:
1)
Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
2)
Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
3)
Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
4)
Prezesa Zarządu Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie;
5) 1
 Prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami;
6)
Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych;
7)
Prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych;
8)
Prezesa Związku Maklerów i Doradców;
9)
Prezesa Izby Domów Maklerskich;
10)
Prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;
11)
Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych;
12)
Prezesa Związku Banków Polskich;
13)
Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń;
14)
Przewodniczącego Prezydium Rady Banków Depozytariuszy;
15)
Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska.
2.
Rada może zaprosić do udziału w pracach Rady, na prawach członka Rady, inne osoby niż wymienione w ust. 1, których udział będzie uzasadniony realizacją zadań Rady.
3.
Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy zapraszać na posiedzenie Rady gości, a w szczególności posłów lub senatorów, przedstawicieli zainteresowanych resortów, ekspertów rynku kapitałowego lub przedstawicieli środowisk naukowych.
1.
Rada działa kolegialnie.
2.
Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada na okres dwóch lat spośród członków Rady, na wniosek Przewodniczącego.
Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.
1.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
2.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
1.
Członek Rady lub upoważniony przez niego reprezentant, o którym mowa w § 4 ust. 5, mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2.
Każda z osób, wchodząca w skład Rady, może wskazywać zagadnienia dotyczące zadań Rady, którymi powinna zająć się Rada, oraz zgłaszać uwagi do porządku obrad.
1.
Rada opracowuje, rozpatruje i przyjmuje półroczne i roczne raporty z zakresu swojej działalności oraz raporty z realizacji Strategii rozwoju rynku kapitałowego "Agenda Warsaw City 2010", w ciągu dwóch pierwszych miesięcy kolejnego półrocza.
2.
Raporty, o których mowa w ust. 1, Rada przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Obsługę administracyjno-techniczną prac Rady zapewnia Ministerstwo Finansów.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Minister Finansów zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Rynku Kapitałowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 40 z dnia 4 kwietnia 2005 r. (M.P.05.21.329) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 2005 r.