Monitor Polski

M.P.2019.247 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Radę monitorowania portfela projektów strategicznych, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Rady jest monitorowanie i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów programów i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady Ministrów, w tym w szczególności ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260), zwanych dalej "portfelem projektów strategicznych".
2.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) ocena, czy portfel projektów strategicznych wspiera realizację celów strategicznych Rady Ministrów oraz pozostaje zgodny ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów;
2) analiza stanu realizacji portfela projektów strategicznych pod kątem zagrożeń związanych z prawidłowym postępem prac oraz opracowywanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian w strategicznych dokumentach Rady Ministrów;
3) ustalanie priorytetów dla portfela projektów strategicznych;
4) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązanie i określenie zasad współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację portfela projektów strategicznych;
5) stymulowanie podnoszenia poziomu zarządzania i ujednolicania metod zarządzania portfelem projektów strategicznych w centralnych organach administracji rządowej, w szczególności przez określanie wytycznych w zakresie podejścia projektowego oraz metodyk zarządzania portfelem projektów strategicznych.
§  3. 
1.  W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący Rady - Minister Inwestycji i Rozwoju;
2) zastępcy przewodniczącego Rady:
a) Minister Finansów,
b) Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
c) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) pozostali członkowie Rady:
a) Minister Cyfryzacji,
b) Minister Edukacji Narodowej,
c) Minister Energii,
d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
e) Minister Infrastruktury,
f) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
g) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
h) Minister Obrony Narodowej,
i) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
j) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
k) Minister Sportu i Turystyki,
l) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
m) Minister Spraw Zagranicznych,
n) Minister Sprawiedliwości,
o) Minister Środowiska,
p) Minister Zdrowia;
4) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego w urzędzie, którym kierują.
3.  Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.
§  4. 
1.  Przewodniczący Rady w szczególności:
1) kieruje pracami Rady;
2) zwołuje posiedzenia Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał, i im przewodniczy.
2.  Przewodniczący Rady, w przypadku swojej nieobecności, przekazuje kompetencje do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady wskazanemu zastępcy przewodniczącego Rady.
§  5. 
1.  Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
2.  Przewodniczący Rady, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzić podjęcie uchwały przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
3.  Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
4.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
5.  Protokoły z posiedzeń Rady oraz sprawozdania z działalności Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół, po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady, jest przekazywany członkom Rady.
§  6.  Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.
§  7. 
1.  W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rady przewodniczący Rady może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady, powoływać grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Rady lub osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.
2.  Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.
§  8. 
1.  Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
2.  Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9.  Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  10. 
1.  Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady przewodniczący Rady przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.