Monitor Polski

M.P.2018.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.
§  4. 
1.  Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Rady;
2) koordynowanie realizacji zadań, o których mowa w § 2, przez:
a) powierzanie poszczególnym członkom Rady wykonania określonych zadań,
b) monitorowanie stanu realizacji powierzonych członkom Rady zadań;
3) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
4) ustalanie terminów i programu kolejnych posiedzeń Rady.
2.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, przewodniczący tworzy zespoły i grupy robocze oraz wyznacza osoby kierujące ich pracami.