Monitor Polski

M.P.2018.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.
§  10. 
1.  Przewodniczący sporządza i przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.
2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.