§ 9. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 9. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  9.
1.
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz merytoryczną prac Rady i Rady Konsultacyjnej zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.
Wydatki związane z działalnością Rady i Rady Konsultacyjnej są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.