§ 8. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 8. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  8.
1.
Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Rady za poprzedni rok kalendarzowy.
2.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 90 dni po zakończeniu prac Rady.