§ 6. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 6. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  6.
1.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.
Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.
3.
Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4.
Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
5.
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na pierwszym posiedzeniu Rady.