§ 5. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 5. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  5.
Przewodniczący może:
1)
w celu realizacji zadań Rady tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady;
2)
zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym lub w charakterze obserwatorów, ekspertów, przedstawicieli organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Rady.