§ 3. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 3. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  3.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący - minister właściwy do spraw informatyzacji lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
2)
wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
3)
wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4)
członkowie:
a)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez:
ministra właściwego do spraw budżetu,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
ministra właściwego do spraw nauki,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
ministra właściwego do spraw zdrowia,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwości,
b)
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
c)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
d)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
e)
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
f)
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego,
g)
zastępca wskazany przez:
Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Rzecznika Praw Pacjenta,
Szefa Służby Celnej;
5)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.
W przypadku gdy co najmniej dwoma działami administracji rządowej, wymienionymi w ust. 1 pkt 4 lit. a tiret od pierwszego do dziesiątego, kieruje jeden minister, wyznacza on do prac w Radzie jednego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
3.
W pracach Rady mogą uczestniczyć, na prawach członka, przedstawiciele:
1)
Rzecznika Praw Obywatelskich,
2)
Rzecznika Praw Dziecka,
3)
Prokuratora Generalnego,
4)
Głównego Inspektora Pracy,
5)
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
6)
Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7)
strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
8)
mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

- o ile zostaną przez właściwe podmioty wyznaczeni do udziału w pracach Rady.

4.
Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz osoby, o których mowa w ust. 3, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.