§ 1. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 1. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  1.
1.
Tworzy się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej "Radą".
2.
Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.