§ 10. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 10. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  10.
1.
Udział w pracach Rady i Rady Konsultacyjnej jest nieodpłatny.
2.
Przedstawicielom organizacji pozarządowych i ekspertom uczestniczącym, na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniu Rady lub Rady Konsultacyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegów, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty te są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.