§ 6. - Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1989 r.
§  6.
1.
Wysokość oprocentowania wkładów na rachunkach "C" osób fizycznych płatnych na każde żądanie jest ustalana przez banki prowadzące te rachunki w granicach od 3% do 5% w stosunku rocznym. Zmiana przez bank w czasie trwania umowy rachunku "C" wysokości oprocentowania na rachunku płatnym na każde żądanie nie powoduje wypowiedzenia pozostałych warunków umowy.
2.
Wkłady na rachunkach "C" osób prawnych płatne na każde żądanie nie podlegają oprocentowaniu.
3.
Wysokość oprocentowania wkładów terminowych na rachunkach "C" osób fizycznych i osób prawnych jest ustalana przez banki prowadzące te rachunki w granicach od 4% do 11% w stosunku rocznym, w zależności od waluty rachunku, wysokości wkładu, terminu oraz stopy procentowej na międzynarodowych rynkach walutowych.
4.
Odsetki od wkładów dolicza się w walucie rachunku.
5.
Odsetki od wkładów osób fizycznych płatnych na każde żądanie dolicza się do wkładów raz w roku w terminach ustalonych przez bank prowadzący rachunek albo przy podejmowaniu wkładu w całości w związku z likwidacją rachunku lub przy zmianie wysokości oprocentowania. Odsetki od wkładów terminowych dolicza się z upływem terminu wkładu lub w innych terminach wynikających z umowy rachunku.
6.
Jeżeli wkład terminowy na rachunku "C" nie zostanie podjęty w dniu następnym po upływie okresu zadeklarowanego w umowie, umowę rachunku terminowego uważa się za zawartą na kolejny taki sam okres, na obowiązujących w tym dniu warunkach dotyczących oprocentowania wkładów terminowych, chyba że umowa ta stanowi inaczej.
7.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy i wcześniejszego podjęcia wkładu w całości lub w części, cały wkład podlega oprocentowaniu w wysokości od 1% do 3% w stosunku rocznym. Wysokość obniżonego oprocentowania ustala bank prowadzący rachunek.