§ 2. - Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1989 r.
§  2.
Na rachunki "C" mogą być wpłacane waluty wymienialne pochodzące:
1)
z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli oraz akredytyw pieniężnych,
2)
z wpłat w kraju kwot przywiezionych lub przesłanych z zagranicy, w granicach kwot uwidocznionych w zgłoszeniu dewizowym, potwierdzonym przez polski urząd celny podczas odprawy celnej na granicy albo podczas kontroli zagranicznych przesyłek pocztowych,
3)
z realizacji w kraju dyspozycji osób krajowych w wykonaniu umów zawartych przez te osoby z posiadaczem rachunku, z zachowaniem polskich przepisów dewizowych, w tym także umów w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem,
4)
z rachunków bankowych podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i dopuszczone do transferu za granicę na podstawie odrębnych przepisów,
5)
z realizacji przelewów z rachunków "C" innych osób zagranicznych, w tym również z tytułu realizacji spadku, zapisu lub dyspozycji na wypadek śmierci,
6)
z realizacji przelewów z rachunków "W" prowadzonych w walutach wymienialnych dla pracowników placówek obcych w Polsce,
7)
ze zwrotu kwot uprzednio podjętych z tego rachunku w celu wywozu za granicę, w razie gdy wyjazd nie doszedł do skutku, oraz nie zrealizowanych przekazów za granicę i przelewów na rzecz instytucji krajowych,
8)
z realizacji przelewów z rachunków walutowych "A" osób krajowych w razie zmiany statusu dewizowego posiadacza rachunku walutowego "A".