§ 9. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 9. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  9.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów oraz osoby przysposobione i przysposabiające.