§ 5. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 5. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  5.
Wpłaty na rachunek "S" z innych tytułów niż wymienione w § 2 ust. 2 oraz wypłaty z tych rachunków na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia dewizowego.