§ 4. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 4. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  4.
1.
Przy wpłatach na rachunki "S" i wypłatach z tych rachunków, dokonywanych w innej walucie obcej niż waluta rachunku, oraz przy zamianie waluty rachunku przeliczenia następują zgodnie z zasadami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski.
2.
Do wypłat z rachunku "S" w złotych stosuje się kursy podstawowe z dopłatą ustalone w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.