§ 3. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 3. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  3.
1.
Z rachunku "S" posiadacz rachunku może podejmować w kraju wypłaty w walutach państw, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz w złotych.
2.
Posiadacz rachunku oraz członkowie jego najbliższej rodziny mogą podjęte z rachunku "S" waluty obce wywozić za granicę, z prawem wydatkowania na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą oraz na zakup towarów i usług.
3.
Bank prowadzący rachunek "S" potwierdza uprawnienia do wywozu za granicę walut obcych w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową.
4.
Z rachunku "S" mogą być dokonywane także przekazy do państw, o których mowa w § 2 ust. 1, na zlecenie posiadacza rachunku przebywającego w kraju lub czasowo za granicą na cele, o których mowa w ust. 2.
5.
Wypłaty z rachunków "S" mogą być dokonywane w gotówce lub w formie przelewów, przekazów albo w czekach.