§ 2. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 2. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  2.
1.
Na rachunki "S" mogą być wpłacane waluty państw:
1)
wymienionych w § 1 ust. 2,
2)
Ludowej Republiki Albanii,
3) 1
(skreślony),
4)
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,
5)
Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
2.
Wpłaty na rachunki "S" mogą pochodzić wyłącznie z następujących tytułów:
1)
honorariów, wynagrodzeń za prace i świadczenie usług, stypendiów, alimentów,
2)
z diet zaoszczędzonych w czasie służbowych podróży zagranicznych,
3)
odszkodowań, spadków, realizacji mienia,
4)
przelewów dokonanych przez innych posiadaczy rachunków "S",
5)
zwrotu walut podjętych z rachunku "S".
3.
Wpłaty, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonywane po udokumentowaniu tytułu pochodzenia waluty w sposób ustalony przez Narodowy Bank Polski.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lutego 1979 r. (M.P.79.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 1979 r.