Przyznawanie nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.

Monitor Polski

M.P.1955.108.1429

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1966 r.

UCHWAŁA NR 826
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 15 października 1955 r.
w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.

W celu wzmożenia poszukiwań twórczych w zakresie formy, techniki i ekonomiki opracowań urbanistycznych i architektonicznych oraz podnoszenia w ten sposób ich poziomu twórczego Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
1.
Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury może - w ramach kredytów przeznaczonych na ten cel w budżecie Komitetu - przyznawać decyzją kolegialną nagrody pieniężne autorom wybitnych projektów urbanistycznych i architektonicznych, a mianowicie:
1)
planów urbanistycznych ogólnych (perspektywicznych i etapowych) miast i innych miejscowości oraz szczegółowych planów koordynacyjnych,
2)
wstępnych projektów architektoniczno-budowlanych,
3)
technicznych projektów architektoniczno-budowlanych i rysunków roboczych,
4)
opracowań specjalnych w zakresie ustalania typów i prefabrykacji oraz opracowań fragmentarycznych (detali),
5)
projektów zrealizowanych.
2.
Nagrody mogą być przyznawane tylko za te projekty, które zostały zatwierdzone przez właściwe organy w trybie ustalonym dla zatwierdzania dokumentacji urbanistycznej lub inwestycyjnej.
3.
Przyznanie nagród za opracowania wymienione w ust. 1 pkt 4 jest możliwe wtedy, gdy opracowania te znajdują się w stadium odpowiadającym opracowaniu wstępnemu lub roboczemu.
1.
Przy przyznawaniu nagród powinny być brane pod uwagę w szczególności projekty: typowe, stosujące elementy i układy typowe, o najlepszych rozwiązaniach pod względem użytkowym i oszczędnościowym oraz uwzględniające stosowanie uprzemysłowionych metod realizacji.
2.
Przy przyznawaniu nagród wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 powinny być brane pod uwagę przede wszystkim projekty wystawione na pokazach i wystawach regionalnych i ogólnopolskich.
3.
Nagrody będą przyznawane przy uwzględnieniu terminowości wykonania projektów.
1.
Wnioski o przyznawanie nagród mogą być zgłaszane Komitetowi do Spraw Urbanistyki i Architektury przez:
1)
członków Komitetu z własnej inicjatywy,
2)
Przewodniczącego Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej co do projektów rozpatrywanych przez tę Komisję,
3)
ministerstwa (urzędy centralne) sprawujące nadzór nad biurami projektów,
4)
głównych architektów województw i głównych architektów miast,
5)
dyrektora biura projektów, w którym projekt został opracowany, na wniosek rady technicznej.
2.
Wnioski dotyczące projektów objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być zaopiniowane pod względem ekonomicznym i użytkowym przez właściwą komisję oceny projektów inwestycyjnych.
3.
Wnioski resortów (ust. 1 pkt 3) powinny być zaopiniowane przez Zarząd Główny SARP, wnioski głównych architektów (ust. 1 pkt 4) - przez zarząd właściwego oddziału SARP, a wnioski dyrektorów biur projektowych (ust. 1 pkt 5) - przez głównego architekta województwa lub miasta i zarząd właściwego oddziału SARP.
Komitet przy przyznawaniu nagrody będzie brał pod uwagę także głosy opinii publicznej o projekcie.
1.
Nagrody są indywidualne i zespołowe, przy czym stopnie i wysokości nagród ustala się następująco:
Stopień nagrodyIndywidualnaZespołowa
nagroda

I stopnia

od 20.000 zł

do 25.000 zł

do 15.000 zł na osobę nie więcej jednak niż do 75.000 zł dla zespołu
nagroda

II stopnia

od 15.000 zł

do 20.000 zł

do 10.000 zł na osobę nie więcej jednak niż do 50.000 zł dla zespołu
nagroda

III stopnia

od 10.000 zł

do 15.000 zł

do 5.000 zł na osobę nie więcej jednak niż do 25.000 zł dla zespołu
2.
W skład zespołu nagrodzonego mogą wchodzić tylko autorzy projektu. Liczba osób w zespole autorskim powinna być uzasadniona wartością projektu.
Szczegółowe przepisy ustalające zasady zgłaszania wniosków i tryb przyznawania nagród określi regulamin wydany przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Minister Finansów umieszcza corocznie, poczynając od 1956 r. w budżecie Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury sumy potrzebne na nagrody.
Nagrody wolne są od podatków.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i właściwym ministrom oraz Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA NAGRÓD ZA PRACE W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

Rodzaje projektówNagrody
stopieńwysokość w złotych
Plany urbanistyczne ogólne (perspektywiczne i etapowe) oraz szczegółowe plany koordynacyjneI

II

III

25.000

20.000

15.000

Projekty wstępne architektoniczno-budowlane oraz projekty wstępne osiedli mieszkaniowychI

II

III

10.000

7.000

5.000

Projekty techniczne architektoniczno-budowlane, rysunki roboczeI

II

III

7.000

5.000

3.000

1 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 312 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1957 r. (M.P.57.68.414) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 sierpnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 215 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1966 r. (M.P.66.37.186) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1966 r.

2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 312 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1957 r. (M.P.57.68.414) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 sierpnia 1957 r.