Monitor Polski

M.P.1984.4.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1984 r.

UCHWAŁA Nr 16
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1984 r.
w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

W celu stworzenia warunków do wyróżniania szczególnych osiągnięć twórczych w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, projektowania architektoniczno-budowlanego i planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Za wybitne, wyróżniające się efektami społecznymi i gospodarczymi, polegającymi w szczególności na oszczędnym zużyciu paliw, surowców i materiałów, osiągnięcia w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, projektowania architektoniczno-budowlanego i planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, twórcom ich mogą być corocznie przyznawane nagrody.
2. Nagrody przyznają:
1) Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - za wybitne osiągnięcia techniczne, ekonomiczne i organizacyjne w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
2) Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej - za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektoniczno-budowlanym i planowaniu przestrzennym oraz w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej,
3) Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - za wybitne osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
§  2.
1. Wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.
2. Nagrody dzielą się na nagrody I, II i III stopnia i mogą być przyznawane indywidualnym osobom lub zespołom w następującej wysokości:
Stopień nagrodyIndywidualnaZespołowa
nagroda

I stopnia

25.000 złdo 150.000 zł dla zespołu, w tym na osobę do 25.000 zł
nagroda

II stopnia

20.000 złdo 100.000 zł dla zespołu, w tym na osobę do 20.000 zł
nagroda

III stopnia

15.000 złdo 50.000 zł dla zespołu, w tym na osobę do 15.000 zł
3. Nagrodę zespołową może otrzymać zespół składający się z nie więcej niż 12 osób. W skład zespołu mogą wchodzić tylko te osoby, które wniosły twórczy wkład w osiągnięcie zgłoszone do nagrody.
§  3.
1. Ministrowie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, każdy w swoim zakresie działania, ustalą zasady zgłaszania wniosków i ich wstępnej oceny oraz tryb przyznawania nagród.
2. Oceny osiągnięć zgłoszonych do nagrody dokonują odpowiednie komisje nagród powołane przez ministrów, o których mowa w ust. 1, składające się z przedstawicieli wyższych uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych i twórczych oraz zainteresowanych resortów.
§  4. Wnioski o przyznanie nagród mogą zgłaszać komisjom nagród, o których mowa w § 3 ust. 2:
1) ministerstwa i urzędy centralne,
2) urzędy wojewódzkie,
3) zarządy główne stowarzyszeń naukowo-technicznych i twórczych,
4) jednostki badawcze,
5) Polska Akademia Nauk poprzez właściwe jej komitety,
6) przedsiębiorstwa państwowe,
7) centralne związki spółdzielcze,
8) członkowie komisji nagród z własnej inicjatywy.
§  5.
1. Minister Finansów zapewni corocznie w budżecie centralnym, w częściach dotyczących Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na nagrody.
2. Nie wykorzystane środki na nagrody nie mogą być przeznaczane na inne cele.
3. Nagrody są wypłacane poza wynagrodzeniami i mają charakter nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 14 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85).
§  6. Traci moc uchwała nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej (Monitor Polski z 1955 r. Nr 108, poz. 1429, z 1957 r. Nr 68, poz. 414 i z 1966 r. Nr 37, poz. 186).
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.