Przyznawanie nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Monitor Polski

M.P.1988.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1991 r.

UCHWAŁA Nr 211
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1987 r.
w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej. 1

W celu stworzenia warunków do wyróżniania za szczególne osiągnięcia w zapobieganiu chorobom, ich rozpoznawaniu i zwalczaniu, w podnoszeniu poziomu zdrowia ludności oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania służbą zdrowia i opieką społeczną Rada Ministrów uchwala, co następuje: 2
1.
Za wybitne, wyróżniające się efektami społecznymi i gospodarczymi, osiągnięcia w pracy zawodowej w zakresie.
1)
wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz ich upowszechniania i stosowania,
2)
poprawy dostępności i jakości świadczeń profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
3) 3
doskonalenia organizacji pracy zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów leczniczo-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów,
4)
rozwoju produkcji leków, artykułów sanitarnych i wyrobów techniki medycznej,

pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej oraz osobom współpracującym ze służbą zdrowia i opieką społeczną na rzecz ochrony zdrowia mogą być przyznawane nagrody specjalne, zwane dalej "nagrodami".

2.
Nagrody przyznaje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
3.
Nagrody są przyznawane corocznie z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia.
1.
Wyróżniony nagrodą otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną.
2.
Nagrody dzielą się na nagrody I i II stopnia i mogą być przyznawane indywidualnym osobom lub zespołom.
3.
Nagrodę zespołową może otrzymać zespół składający się z nie więcej niż 5 osób. W skład zespołu mogą wchodzić tylko te osoby, które w znacznej mierze przyczyniły się do osiągnięć zespołu zgłoszonego do nagrody.
4.
Nagroda zespołowa za stosowanie nowoczesnych metod w zabiegach kardiochirurgicznych, w przeszczepianiu narządów i tkanek (serca, serca i płuca, nerek, trzustki, wątroby, szpiku) może dotyczyć więcej niż 5 osób.
5. 4
Wysokość nagród wymienionych w ust. 2 ustala się w stosunku procentowym do kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, odnoszącego się do I kwartału roku, w którym nagrody są wypłacane osobom indywidualnym i zespołom:
stopień nagrodyindywidualnadla zespołu liczącego 5 osób
I stopnia200%800%
II stopnia150%550%
6. 5
Nagrodę zespołową dla zespołu liczącego więcej niż 5 osób zwiększa się o 1/5 wysokości nagrody zespołowej, określonej w ust. 5, na każdą osobę zespołu liczącego ponad 5 osób, a nagrodę zespołową dla zespołu liczącego mniej niż 5 osób zmniejsza się w tym samym stosunku.
7. 6
Nagrody, o których mowa w ust. 5 i 6, zaokrągla się w górę do dziesiątek tysięcy złotych.
Oceny osiągnięć zgłoszonych do nagrody dokonuje komisja nagród, powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej spośród przedstawicieli nauk medycznych, jednostek organizacyjnych samorządów zawodów medycznych posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń naukowych oraz przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników jednostek organizacyjnych służby zdrowia i opieki społecznej.
Wnioski o przyznanie nagród mogą zgłaszać:
1)
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych),
2) 8
wojewodowie,
3)
rektorzy szkół wyższych i dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych,
4)
przewodniczący ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników jednostek organizacyjnych służby zdrowia i opieki społecznej,
5) 9
jednostki organizacyjne samorządów zawodów medycznych posiadające osobowość prawną,
6) 10
zarządy główne medycznych stowarzyszeń naukowych,
7) 11
dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych,
8) 12
komisja nagród z własnej inicjatywy.
1.
Minister Finansów zapewni corocznie w projekcie budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, środki na nagrody.
2.
Nie wykorzystane środki na nagrody nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3.
Nagrody są wypłacane poza wynagrodzeniami i mają charakter nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 14 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85, z 1985 r. Nr 16, poz. 126, z 1986 r. Nr 27, poz. 184 i z 1987 r. Nr 9, poz. 78).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
2 Wstęp zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
4 § 2 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 28 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.53) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 lutego 1989 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 143 z dnia 12 września 1990 r. (M.P.90.34.275) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 października 1990 r.

5 § 2 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 28 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.53) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 lutego 1989 r.
6 § 2 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 28 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.53) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 lutego 1989 r.
7 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
8 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
9 § 4 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
10 § 4 pkt 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. c) uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
11 § 4 pkt 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. c) uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.
12 § 4 pkt 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. c) uchwały nr 25 z dnia 26 lutego 1991 r. (M.P.91.8.57) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 1991 r.