Przyznanie udziału radom narodowym gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów w zaległych obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych, realizowanych w gotówce oraz w naturze.

Monitor Polski

M.P.1959.45.210

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 maja 1959 r.
w sprawie przyznania udziału radom narodowym gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów w zaległych obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych, realizowanych w gotówce oraz w naturze.

Na podstawie art. 8 ustawy budżetowej na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 89) zarządza się, co następuje:
Przyznaje się radom narodowym gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów udział w dochodach budżetu centralnego z tytułu wpłat równoważników pieniężnych za zaległe dostawy obowiązkowe, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 62, poz. 337) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalania wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 9, poz. 29).
Wysokość udziału, o którym mowa w § 1, ustala się dla poszczególnych budżetów gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów w wysokości 20% wpływów z wpłat równoważnika, z tym że na terenie województw: gdańskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, opolskiego, szczecińskiego i zielonogórskiego oraz dla powiatów: ustrzyckiego, leskiego, przemyskiego i sanockiego województwa rzeszowskiego udział wpływów z równoważnika ustala się w wysokości 100%.
Wysokość udziału dla poszczególnych budżetów według stawek procentowych ustalonych w niniejszym zarządzeniu oblicza i przekazuje na rzecz właściwych budżetów Narodowy Bank Polski w trybie ustalonym w §§ 4 i 5 instrukcji nr BP 2/55 Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1955 r. w sprawie trybu wykonywania planów równoważenia budżetów terenowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 3), w ciężar wydatków budżetu centralnego (część 75, dział 15, rozdział 12. Udział w dochodach z równowartości pieniężnej za zaległe dostawy obowiązkowe).
1.
Jeżeli zamiast wpłaty w gotówce gospodarstwo rolne wykonuje zaległości dostawą nie dostarczonych przed wymierzeniem równoważnika pieniężnego artykułów rolnych lub hodowlanych, przyznaje się radom narodowym gromad z dochodów budżetu centralnego kwotę odpowiadającą 20% dostawy w naturze, przeliczonej na równoważnik pieniężny.
2.
Udział, o którym mowa w ust. 1, oblicza się od kwot odpisanych na podstawie kwitów dostawy zaległości w myśl ust. 18 instrukcji nr 7/58 Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie trybu ustalania, poboru i egzekucji równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. Urz. Min. Przem. Spożywczego i Skupu Nr 2, poz. 6).
1.
W celu otrzymania udziału, o którym mowa w § 4, prezydium gromadzkiej rady narodowej sporządza po upływie miesiąca wykaz kwot odpisanych oraz przesyła go wydziałowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej do sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.
2.
Na podstawie zatwierdzonego wykazu kwot odpisanych wydział finansowy zarządza wypłatę udziału na poczet budżetu gromadzkiej rady narodowej w ciężar rachunku wydatków budżetu centralnego części 75, dział 15, rozdział 13 - Wypłaty z tytułu dostaw w naturze. W budżetach gromad wpływy z powyższego tytułu należy zaliczyć na część 12, dział 8, rozdział 13. Wpływy z tytułu dostaw w naturze.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.