Przyznanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1978.39.150

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1978 r.

UCHWAŁA Nr 185
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1978 r.
w sprawie przyznania Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przyznaje się prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.