§ 1. - Przyznanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1978.39.150

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1978 r.
§  1.
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przyznaje się prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192).