Monitor Polski

M.P.1953.A-34.432

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 52
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 1953 r.
w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się nazwy oraz pisownię następujących miejscowości i obiektów fizjograficznych:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

§  2. W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych wymienionych w § 1 tylko w brzmieniu ustalonym w niniejszym zarządzeniu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.