Monitor Polski

M.P.2014.948

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 134/2010
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Akceptuje się Statut Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przyjęty przez Radę OECD dnia 20 grudnia 1957 r., zmieniony decyzjami Rady z dnia 5 kwietnia 1978 r., dnia 10 grudnia 1992 r. i dnia 13 lipca 1995 r.
§  2. Upoważnia się Ministra Gospodarki do zgłoszenia zamiaru przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji, o której mowa w § 1.
§  3. Upoważnia się Ministra Gospodarki, we współpracy z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w organach Agencji, o której mowa w § 1.
§  4. Traci moc uchwała nr 28/99 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.