Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). - M.P.2003.39.577 - OpenLEX

Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Monitor Polski

M.P.2003.39.577

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem IX ustęp 1 i artykułem XII ustęp 2 Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483) oraz Decyzją Konferencji Ministerialnej WTO z dnia 10 listopada 2001 r. Chińska Republika Ludowa stała się z dniem 11 grudnia 2001 r. członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) na warunkach określonych w Protokole akcesji Chińskiej Republiki Ludowej. Decyzja oraz Protokół akcesji Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w części dotyczącej stosowania środków ochronnych wraz z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 7 do protokołu, dotyczącymi środków antydumpingowych i ochronnych utrzymywanych wobec importu z Chińskiej Republiki Ludowej, stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia rządowego.
Pełny tekst Protokołu akcesji Chińskiej Republiki Ludowej wraz z załącznikami w języku angielskim jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.mg.gov.pl (Świat/Współpraca z organizacjami międzynarodowymi/Współpraca z WTO).

ZAŁĄCZNIK

Decyzja z dnia 10 listopada 2001 r.

(Dokument WTO nr WT/L/432)

Konferencja Ministerialna,

biorąc pod uwagę punkt 2 artykułu XII i punkt 1 artykułu IX Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu oraz Procedurę podejmowania decyzji zgodnie z artykułami IX i XII Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu uzgodnioną przez Radę Generalną (WT/L/93),

przyjmując do wiadomości wniosek Chińskiej Republiki Ludowej o przystąpienie do Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 7 grudnia 1995 r.,

przyjmując do wiadomości wyniki negocjacji mających na celu określenie warunków przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu i przygotowany Protokół akcesji Chińskiej Republiki Ludowej,

decyduje, jak następuje:

Chińska Republika Ludowa może przystąpić do Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu na warunkach określonych w protokole stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

PROTOKÓŁ AKCESJI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

LUDOWEJ DO WTO

(fragment)

16. Przejściowe mechanizmy ochronne odnoszące się do produktów

1. W przypadkach gdy produkty pochodzące z Chin importowane są na terytorium jakiegokolwiek Członka WTO w takich zwiększonych ilościach lub na takich warunkach, że powodują lub grożą spowodowaniem zakłóceń rynkowych szkodliwych dla krajowych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Członek WTO, którego to dotyczy, może wystąpić o konsultacje z Chinami w celu poszukiwania wzajemnie zadowalającego rozwiązania. W czasie tych konsultacji można będzie podjąć decyzję, czy Członek WTO, którego to dotyczy, powinien uciec się do stosowania środków w ramach Porozumienia w sprawie środków ochronnych. Każde takie wystąpienie będzie natychmiast notyfikowane Komitetowi Środków Ochronnych.

2. Jeżeli w toku dwustronnych konsultacji zostanie uzgodnione, że import towarów pochodzenia chińskiego stanowi przyczynę zakłóceń i że działanie jest konieczne, Chiny podejmą kroki, by zapobiec zakłóceniom rynkowym lub usunąć ich skutki. Każde takie działanie będzie natychmiast notyfikowane Komitetowi Środków Ochronnych.

3. Jeżeli konsultacje nie doprowadzą do porozumienia pomiędzy Chinami a zainteresowanym Członkiem WTO w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o konsultacje, zainteresowany Członek WTO będzie mógł wycofać koncesje w odniesieniu do takich produktów lub w inny sposób ograniczyć import tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny, by zapobiec zakłóceniom rynkowym lub naprawić ich skutki. Każde takie działanie będzie natychmiast notyfikowane Komitetowi Środków Ochronnych.

4. Zakłócenie rynkowe ma miejsce, gdy import jakiegoś produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego z produktem wytwarzanym przez przemysł krajowy gwałtownie wzrasta, czy to w liczbach względnych czy bezwzględnych, tak, że staje się znaczącym powodem szkody materialnej lub grozi przemysłowi miejscowemu szkodą materialną. Przy określaniu, czy takie zaburzenie rynkowe ma miejsce, zainteresowany Członek WTO będzie brać pod uwagę czynniki obiektywne, w tym wielkość importu, oddziaływanie importu na ceny produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących i oddziaływanie takiego importu na przemysł miejscowy wytwarzający produkty podobne lub bezpośrednio konkurujące.

5. Przed zastosowaniem takiego środka Członek WTO wprowadzający go powinien powiadomić oficjalnie wszystkie zainteresowane strony i stworzyć możliwość importerom, eksporterom i innym zainteresowanym stronom, aby przedstawiły swoje poglądy i materiały dowodowe odnośnie do właściwego wyboru proponowanego środka i czy jest on zgodny z interesem publicznym. Członek WTO powiadomi na piśmie o decyzji o zastosowaniu środka, podając powody, jego zakres i czas stosowania.

6. Zgodnie z niniejszym punktem, Członek WTO będzie stosować środek tylko przez taki okres, który może być konieczny dla zapobieżenia zakłóceniom rynkowym lub usunięcia ich skutków. Jeżeli środek został zastosowany w wyniku relatywnego wzrostu poziomu importu, Chiny mają prawo zawiesić stosowanie równorzędnych koncesji lub zobowiązań zgodnie z GATT 1994 w handlu z Członkiem WTO stosującym środek, jeżeli środek ten będzie stosowany dłużej niż dwa lata. Jednakże, jeżeli środek został zastosowany w wyniku absolutnego wzrostu importu, Chiny mają prawo zawiesić stosowanie w zasadzie ekwiwalentnych koncesji lub zobowiązań zgodnie z GATT 1994 w handlu z Członkiem WTO stosującym środek, jeżeli środek ten będzie stosowany dłużej niż trzy lata. Każde takie działanie podjęte przez Chiny będzie natychmiast notyfikowane Komitetowi Środków Ochronnych.

7. W sytuacji krytycznej, gdy opóźnienie mogłoby spowodować szkody trudne do naprawienia, Członek WTO może zastosować tymczasowe środki ochronne po wstępnym stwierdzeniu, że import spowodował lub grozi spowodowaniem zaburzeń rynkowych. W takim przypadku notyfikacja zastosowanych środków do Komitetu Środków Ochronnych i wystąpienie o konsultacje dwustronne muszą być dokonane zaraz potem. Okres stosowania środka tymczasowego nie może przekraczać 200 dni, w czasie których muszą być spełnione wymogi określone w punktach 1, 2 i 5. Okres działania środka tymczasowego będzie doliczony do okresu przewidzianego w punkcie 6.

8. Jeżeli Członek WTO uzna, że działania podjęte zgodnie z punktami 2, 3 lub 7 powodują lub grożą spowodowaniem znaczących zmian kierunków handlu na jego rynku, może wystąpić o konsultacje z Chinami albo z innym zainteresowanym Członkiem WTO. Konsultacje takie będą przeprowadzone w ciągu 30 dni po notyfikowaniu wystąpienia do Komitetu Środków Ochronnych. Jeżeli konsultacje nie doprowadzą do porozumienia pomiędzy Chinami a Członkiem lub Członkami WTO w ciągu 60 dni od notyfikacji, występujący Członek WTO będzie mógł wycofać koncesje dotyczące danego produktu lub w inny sposób ograniczyć import z Chin w zakresie koniecznym dla zapobieżenia zmianom kierunków handlu lub naprawienia ich skutków. Działanie takie będzie notyfikowane natychmiast Komitetowi Środków Ochronnych.

9. Stosowanie postanowień niniejszej sekcji zakończy się 12 lat po dacie akcesji.

17. Zastrzeżenia Członków WTO

Wszelkie zakazy, ograniczenia ilościowe i inne środki stosowane przez Członków WTO wobec importu z Chin w sposób niezgodny z Porozumieniem WTO są wymienione w załączniku 7. Wszelkie takie zakazy, ograniczenia ilościowe i inne środki będą stopniowo eliminowane lub załatwione w oparciu o wspólnie uzgodnione warunki w terminie, jak podano we wspomnianym załączniku.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

(fragment)

Polska: środki antydumpingowe i ochronne utrzymywane wobec importu z Chin

Polska zamierza utrzymać niżej wymienione środki ochronne po akcesji Chin:

1. Cła antydumpingowe

PCN 9613 10 00 0 (zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe)

PCN 9613 20 90 0 (zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania z innym zapłonem)

Doprowadzenie do zgodności tych środków z Porozumieniem WTO nastąpi do końca roku 2002.

2. Środki ochronne

PCN 6402 (pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych)

PCN 6403 (obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry)

PCN 6404 (obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub skóry wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych)

PCN 6405 (pozostałe obuwie)

PCN 8516 40 10 0 (żelazka z nawilżaczami)

PCN 8516 40 90 0 (pozostałe żelazka)

Stopniowa eliminacja tych środków będzie dokonana do końca roku 2004.