Monitor Polski

M.P.1951.A-105.1543

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 13 grudnia 1951 r.
w sprawie przyrzeczenia i ślubowania służbowego nauczycieli szkół artystycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Nauczyciel tymczasowy przy objęciu służby składa przyrzeczenie służbowe w następującym brzmieniu:

"Przyrzekam uroczyście w wykonywaniu swych obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

§  2. Nauczyciel stały składa przy ustaleniu ślubowanie służbowe w następującym brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

§  3. Ślubowanie (przyrzeczenie) służbowe ma charakter uroczystego aktu, w którym uczestniczą:
1) przyjmujący ślubowanie (przyrzeczenie),
2) składający ślubowanie (przyrzeczenie) oraz
3) osoba wyznaczona przez przyjmującego ślubowanie (przyrzeczenie).
§  4. Ślubowanie (przyrzeczenie) służbowe odbierają:
1) od nauczycieli wyższych szkół artystycznych - właściwy rektor,
2) od nauczycieli szkół artystycznych I i II stopnia oraz zakładów szkolenia artystycznego - właściwy dyrektor szkoły,
3) od dyrektorów oraz zastępców dyrektorów szkół artystycznych I i II stopnia oraz zakładów szkolenia artystycznego - kierownik wydziału kultury właściwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi).
§  5. Złożenie ślubowania (przyrzeczenia) odbywa się w postawie stojącej. Składający ślubowanie (przyrzeczenie) nauczyciel odczytuje przepisaną rotę wobec odbierającego ślubowanie (przyrzeczenie) i osoby przez niego wyznaczonej.
§  6. O dopełnieniu aktu ślubowania (przyrzeczenia) sporządza się protokół według ustalonego wzoru (załączniki Nr 1 i Nr 2), który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w akcie. Protokół ten przechowuje się w aktach osobowych nauczyciela.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.....................................................

nazwa i adres szkoły, zakładu, urzędu

PROTOKÓŁ

dopełnienia aktu przyrzeczenia służbowego

W dniu .......... w lokalu ................................................................................................................

(nazwa szkoły, zakładu, urzędu)

Ob. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego)

złożył przed objęciem obowiązków służbowych przyrzeczenie w następującym brzmieniu:

"Przyrzekam uroczyście w wykonywaniu swych obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

Przyrzeczenie odebrał Ob. ...........................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko odbierającego przyrzeczenie)

w obecności Ob. ...........................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby asystującej)

..................................... .....................................

(podpis odbierającego przyrzeczenie) (podpis składającego przyrzeczenie)

................................................

(podpis osoby asystującej)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..............................................................

nazwa i adres szkoły, zakładu, urzędu

PROTOKÓŁ

dopełnienia aktu ślubowania służbowego

W dniu ..................... w lokalu .....................................................................................................

(nazwa szkoły, zakładu, urzędu)

Ob. ................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego)

złożył w związku z ustaleniem ślubowanie w następującym brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

Ślubowanie odebrał Ob. ...............................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko odbierającego ślubowanie)

w obecności Ob. ...........................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby asystującej)

....................................................... ..................................................

(podpis odbierającego ślubowanie) (podpis składającego ślubowanie)

............................................

(podpis osoby asystującej)