Przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.9.67

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 marca 1992 r.
w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1992 r.

Na podstawie art. 5 ust. 11 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) oraz w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) ogłasza się, co następuje:
-
przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1992 r. w stosunku do stycznia 1992 r. wyniósł 1,8%,
-
przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej, uwzględniające podatek dochodowy od osób fizycznych (bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach), w lutym 1992 r. wyniosło 2.430.466 zł i zmniejszyło się w stosunku do stycznia 1992 r. o 1,9%.