Monitor Polski

M.P.1956.57.622

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1956 r.

ZARZĄDZENIE NR 173
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1956 r.
w sprawie przyjmowania przez pracowników jednostki zlecającej prac zleconych od jednostki otrzymującej zlecenie.

W toku kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli państwowej stwierdzono, że jednostki gospodarki uspołecznionej powierzają prace zlecone innym jednostkom gospodarki uspołecznionej bądź instytucjom państwowym, a te z kolei wykonanie powierzonej pracy odstępują pracownikom tej jednostki organizacyjnej, dla której praca ma być wykonana. Tak więc jednostki organizacyjne otrzymujące pracę zleconą pobierają wynagrodzenie za pracę, której faktycznie nie wykonały, a pracownicy jednostek zlecających uzyskują możliwość wykonywania za dodatkowym wynagrodzeniem czynności należących do normalnego zakresu ich działania.
W związku z powyższym, w uzupełnieniu zarządzenia nr 383 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1955 r. w sprawie przyjmowania przez pracowników jednostek nadrzędnych prac zleconych od jednostek podległych (Monitor Polski Nr 123, poz. 1603), zarządza się, co następuje:
1. Zabrania się pracownikom państwowych zakładów pracy (urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw), które zleciły wykonanie prac innej jednostce państwowej lub spółdzielczej albo osobie prywatnej, przyjmowania do wykonania od jednostki lub osoby, która przyjęła zlecenie, całej lub części powierzonej pracy zleconej.
2. W razie stwierdzenia naruszenia zakazu przewidzianego w pkt 1 należy w stosunku do winnych wyciągnąć odpowiednie konsekwencje służbowe.
3. W zarządzeniu nr 383 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1955 r. w sprawie przyjmowania przez pracowników jednostek nadrzędnych prac zleconych od jednostek podległych (Monitor Polski Nr 123, poz. 1603) dodaje się w pkt 2 zdanie:

"Zgody ministra (kierownika urzędu centralnego) lub dyrektora centralnego zarządu wymaga również określenie wysokości wynagrodzenia za przyjętą przez pracownika do wykonania pracę zleconą".

Zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu uregulowanie w spółdzielczości na analogicznych zasadach sprawy przyjmowania przez pracowników jednostki zlecającej prac zleconych od jednostki otrzymującej zlecenie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.