Przyjmowanie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczeń oddawanych do reasekuracji za granicą.

Monitor Polski

M.P.1950.A-121.1483

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 października 1950 r.
w sprawie przyjmowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczeń oddawanych do reasekuracji za granicą.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 459) zarządza się, co następuje:
Wszelkie umowy o ubezpieczenie, reasekurowane za granicą, zawierane z datą ważności od dnia 30 października 1950 r. będą przyjmowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i polisowane tylko w walutach obcych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ubezpieczenia statków (casco) i towarów w transporcie (cargo) zawierane będą według ich wartości na rynkach światowych.
1.
Przy ubezpieczaniu towarów od ognia w przypadkach, wymienionych w § 1, wartość ubezpieczenia w walucie obcej będzie ustalana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych według cen zbliżonych do poziomu cen światowych.
2.
Ministerstwo Handlu Zagranicznego będzie dostarczać Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych bieżąco aktualnych informacji o cenach towarów na rynkach światowych.
3.
W przypadkach niemożności ustalenia właściwej wartości ubezpieczenia w walucie obcej Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza w walucie obcej 1/3 wartości towarów w złotych, zgłoszonej przez ubezpieczającego.
W przypadku gdy wartość towarów zgłoszona przez ubezpieczającego przekracza wartość ubezpieczenia, ustaloną zgodnie z § 3, w przeliczeniu na złote według obowiązujących kursów, nadwyżka wartości ubezpieczona będzie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych dodatkowo w złotych.
Ubezpieczenia przyjmowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w złotych nie będą reasekurowane za granicą.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 października 1950 r.