Przyjmowanie, ewidencja i realizacja postulatów i wniosków wyborców.

Monitor Polski

M.P.1973.48.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1973 r.
w sprawie przyjmowania, ewidencji i realizacji postulatów i wniosków wyborców.

W celu zapewnienia właściwego trybu przyjmowania, ewidencji i realizacji postulatów i wniosków wyborców zarządza się, co następuje:
1.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią udzielanie przez prezydia rad narodowych oraz naczelników gmin (miast i gmin) wszechstronnej pomocy komitetom Frontu Jedności Narodu w organizowaniu spotkań z wyborcami oraz w przekazywaniu zgłoszonych na tych zebraniach postulatów i wniosków organom i instytucjom właściwym do ich rozpatrzenia i załatwienia.
2.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) określą w porozumieniu z wojewódzkimi komitetami Frontu Jedności Narodu sposób wykonywania przez prezydia rad narodowych i naczelników gmin (miast i gmin) ich zadań w zakresie przekazywania zgłoszonych postulatów i wniosków organom właściwym do ich rozpatrzenia i załatwienia, mając na względzie niezbędne uproszczenie dotychczasowego systemu.
1.
Wstępna ocena słuszności i realności postulatów i wniosków powinna być dokonywana już w czasie spotkania z wyborcami przez kandydatów na radnych oraz obecnych na zebraniu przedstawicieli prezydiów rad narodowych. Celem tej oceny powinno być wyeliminowanie postulatów i wniosków oczywiście niesłusznych bądź niemożliwych do realizacji w aktualnych warunkach oraz takich, które pomimo swej zasadności nie mogą być wykonane w okresie kadencji. O uznaniu wniosku lub postulatu za niesłuszny lub niemożliwy do realizacji należy poinformować uczestników zebrania wyjaśniając powody takiego stanowiska.
2.
Obowiązującą ewidencją (§ 5) nie powinny być obejmowane te postulaty i wnioski, które z uwagi na charakter poruszonych w nich spraw zostały na zebraniu wyjaśnione bądź przyjęte do bezzwłocznego załatwienia przez przedstawicieli organów i instytucji biorących udział w spotkaniu, a także te postulaty i wnioski, które sformułowane zostały bardzo ogólnie w formie wyrażającej opinię w danej sprawie.
3.
W protokole zebrania powinna być poczyniona odpowiednia wzmianka o postulatach i wnioskach uznanych w czasie zebrania za niesłuszne lub niemożliwe do zrealizowania oraz o postulatach i wnioskach wyjaśnionych bądź przyjętych do bezzwłocznego załatwienia.
1.
Prezydia rad narodowych, naczelnicy gmin (miast i gmin) oraz jednostki organizacyjne nie podporządkowane radom narodowym dokonują oceny możliwości realizacji postulatów i wniosków przekazanych im przez komitety Frontu Jedności Narodu oraz ustalają terminy ich wykonania. Jednostki organizacyjne nie podporządkowane radom narodowym informują właściwe prezydia rad narodowych lub naczelników gmin (miast i gmin) oraz zainteresowane komitety Frontu Jedności Narodu i wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny oraz przedstawiają prezydiom rad narodowych i naczelnikom gmin (miast i gmin) harmonogramy wykonania przyjętych do realizacji postulatów i wniosków.
2.
Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do ministrów (kierowników urzędów centralnych), z tym iż organy te o wynikach dokonanej oceny przekazanych im postulatów i wniosków oraz terminie i sposobie ich załatwienia zawiadamiają przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz wojewódzkie komitety Frontu Jedności Narodu.
3.
Przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 1, prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) współdziałają z komitetami Frontu Jedności Narodu oraz komisjami rady narodowej, a w miastach nadto z organami samorządu mieszkańców.
4.
Postulaty i wnioski o charakterze gospodarczym powinny być rozpatrywane i przyjmowane do realizacji z uwzględnieniem ich celowości, hierarchii aktualnych potrzeb i ważności z punktu widzenia przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego terenu, posiadanych środków finansowo-materiałowych, a także możliwości zrealizowania tych postulatów i wniosków przy udziale wyborców w ramach szerszego rozwoju czynów społecznych,
5.
Postulaty i wnioski o charakterze gospodarczym wymagające dla ich realizacji nakładów inwestycyjnych mogą być przyjmowane do realizacji w ramach posiadanych limitów inwestycyjnych i środków finansowych, jeżeli sprzyjają wzmacnianiu tempa wykonania zadań planowych i nie prowadzą do dekoncentracji środków finansowych, materiałów, a także wysiłków ludzkich,
6.
Postulaty i wnioski o charakterze gospodarczym przyjęte do wykonania należy uwzględniać w planach społeczno-gospodarczego rozwoju.
Prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) przedstawiają radom narodowym informacje o sposobie i terminach realizacji postulatów i wniosków przyjętych do wykonania przez jednostki organizacyjne rad narodowych oraz jednostki organizacyjne nie podporządkowane radzie narodowej.
1.
Prezydia rad narodowych, naczelnicy gmin (miast i gmin) oraz jednostki organizacyjne nie podporządkowane radom narodowym prowadzą ewidencję zakwalifikowanych do realizacji postulatów i wniosków (§ 3 ust. 1).
2.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, sporządzają w radach narodowych stopnia wojewódzkiego biura prezydialne, w radach narodowych stopnia powiatowego wydziały prezydialne, a w radach narodowych stopnia gminnego urzędy gmin (miast i gmin) lub organy ustalone przez właściwe prezydia miejskich (dzielnicowych) rad narodowych.
3.
Wzór ewidencji postulatów i wniosków ustala załącznik do zarządzenia.
1.
Ogólny nadzór nad realizacją postulatów i wniosków przyjętych do realizacji przez jednostki organizacyjne nie podporządkowane radzie narodowej sprawują właściwe prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin).
2.
Kierownicy jednostek nie podporządkowanych radom narodowym obowiązani są do składania właściwym prezydiom rad narodowych oraz naczelnikom gmin (miast i gmin) informacji i sprawozdań z realizacji przyjętych postulatów i wniosków; prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) mogą występować do kierowników tych jednostek o podjęcie działań niezbędnych dla zapewnienia terminowego zrealizowania postulatów i wniosków.
1.
Prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) dokonywać będą oceny przebiegu realizacji postulatów i wniosków przyjętych do realizacji oraz przedkładać powyższe oceny pod obrady rad narodowych, a zwłaszcza tych sesji, na których rozpatrywane jest sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu za rok ubiegły.
2.
W szczególności prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin (miast i gmin) opracowują i przedstawiają pod obrady rad narodowych ocenę realizacji postulatów i wniosków za okres całej kadencji rad narodowych. Postulaty i wnioski nie zrealizowane w danej kadencji rad narodowych, a uznane nadal za aktualne, przyjmowane są do wykonania przez prezydia rad narodowych lub naczelników gmin (miast i gmin) w następnej kadencji.
1.
Prezydia rad narodowych dokonują oceny, o której mowa w § 7 ust. 1, w odniesieniu do wniosków przyjętych przez nie do realizacji, jak również w odniesieniu do wniosków realizowanych przez prezydia rad narodowych niższych stopni lub naczelników gmin (miast i gmin).
2.
W związku z dokonywaniem ocen, o których mowa w ust. 1, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą żądać od prezydiów rad narodowych niższych stopni corocznych informacji statystycznych i opisowych - w zakresie przez siebie ustalonym - z realizacji postulatów i wniosków.
3.
Szef Urzędu Rady Ministrów określi, jakie dane liczbowe powinny być uwzględnione w sprawozdawczości, o której mowa w ust. 2, z uwagi na możliwość ich wykorzystywania dla oceny realizacji postulatów i wniosków dokonywanej przez władze centralne.
4.
Szef Urzędu Rady Ministrów może występować do ministrów (kierowników urzędów centralnych) o nadesłanie informacji dotyczących realizacji przekazanych im postulatów, jeśli informacje takie są niezbędne dla oceny realizacji postulatów i wniosków.
Zgłaszane w toku zebrań i spotkań z wyborcami skargi w sprawach indywidualnych powinny być załatwiane w trybie i terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Skargi w sprawach indywidualnych nie są obejmowane ewidencją postulatów i wniosków wyborców i powinny być traktowane jako sprawy bieżące.
Do załatwiania postulatów i wniosków zgłoszonych w toku kadencji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) oraz uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski z 1972 r. Nr 24, poz. 136), dotyczące interpelacji radnych i posłów.
Zaleca się organizacjom spółdzielczym stosowanie zasad określonych zarządzeniem przy ewidencjonowaniu i załatwianiu postulatów i wniosków przekazywanych im do załatwienia.
Traci moc zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie ewidencji i realizacji postulatów i wniosków wyborców (Monitor Polski Nr 12, poz. 99).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

EWIDENCJA PRZYJĘTYCH DO WYKONANIA POSTULATÓW I WNIOSKÓW

Lp.Data wpływuKomitet FJN (nazwa) Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcyTreść postulatu i wnioskuSposób realizacjiTermin realizacjiJednostka realizującaCharakter postulatu i wnioskuUwagi
123456789
*) Wszystkie postulaty i wnioski dzielą się na dwie grupy: administracyjno-organizacyjne i gospodarcze.