§ 7. - Przyjmowanie do eksploatacji oraz przeprowadzanie rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1973 r.
§  7.
Właściwi ministrowie mogą w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydać branżowe wskazówki dotyczące formy i trybu sporządzania protokołów, rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do potrzeb i specyfiki realizowanych inwestycji, zwłaszcza w górnictwie, rolnictwie, budownictwie mieszkaniowym, gospodarce komunalnej i budownictwie wodnym.