§ 5. - Przyjmowanie do eksploatacji oraz przeprowadzanie rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1973 r.
§  5.
1.
W ciągu 60 dni po upływie kwartału, w którym miała być osiągnięta projektowana zdolność produkcyjna, użytkownik zadania jest obowiązany do sporządzenia analizy stanu zagospodarowania przyjętej do eksploatacji inwestycji oraz stopnia osiągnięcia w eksploatacji wskaźników techniczno-ekonomicznych projektowanych według założeń techniczno-ekonomicznych i ustaleń protokołu przyjęcia zadania inwestycyjnego do eksploatacji.
2.
Podstawę do opracowania analizy powinny stanowić rozliczenie zrealizowanego zadania inwestycyjnego oraz dane sprawozdawcze z osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych.
3.
Analiza powinna obejmować omówienie osiągniętej w eksploatacji ilości i wartości produkcji, po sprowadzeniu do warunków porównywalnych, w stosunku do zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych. W analizie należy również przedstawić stopień osiągnięcia w eksploatacji wskaźników techniczno-ekonomicznych (koszty własne, wydajność, akumulacja finansowa, zysk brutto itp.) w porównaniu do wskaźników projektowanych według założeń techniczno-ekonomicznych.
4.
W razie gdy założenia techniczno-ekonomiczne, zgodnie z normatywami resortowymi, przewidują osiągnięcie docelowego poziomu wskaźników techniczno-ekonomicznych (koszty własne, wydajność, akumulacja itp.) w późniejszym terminie niż osiągnięcie projektowanych zdolności produkcyjnych pod względem ilości i wartości produkcji, użytkownik jest obowiązany po upływie okresu ustalonego dla osiągnięcia docelowego poziomu tych wskaźników przedstawić jednostkom wymienionym w § 6 ust. 2 informację o osiągniętych wskaźnikach w porównaniu do założeń techniczno-ekonomicznych.
5.
Przedsiębiorstwa, które nie osiągnęły projektowanych zdolności produkcyjnych w ustalonym dyrektywnie okresie, oraz ich jednostki nadrzędne powinny podjąć środki organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przyczyn hamujących pełne uzyskanie efektów gospodarczych ustalonych w założeniach techniczno-ekonomicznych. W razie gdy nie ma możliwości osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej lub termin osiągnięcia tej zdolności wymaga przesunięcia, przedsiębiorstwo powinno wystąpić z wnioskiem o zmianę obniżającą zdolność produkcyjną lub o zmianę terminu jej osiągnięcia do jednostki, która zatwierdziła założenia techniczno-ekonomiczne. Jednostka zatwierdzająca zmiany obowiązana jest uzyskać akceptację jednostki nadrzędnej oraz zawiadomić o uzyskaniu akceptacji bank finansujący i Główny Urząd Statystyczny.