§ 1. - Przyjmowanie do eksploatacji oraz przeprowadzanie rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1973 r.
§  1.
1.
Przekazanie i przyjęcie zadania inwestycyjnego do eksploatacji powinno być dokonane zgodnie z ustaleniami § 2-4 uchwały nr 122 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1971 r. w sprawie przyjmowania do eksploatacji i przeprowadzania rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych (Monitor Polski Nr 36, poz. 230), zwanej dalej "uchwałą".
2.
Z czynności przekazania - przyjęcia zadania inwestycyjnego do eksploatacji sporządza się protokół według ramowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia. W razie odmowy przyjęcia inwestycji do eksploatacji sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 2.
3.
Przedmiotem przyjęcia do eksploatacji może być zadanie lub całe przedsięwzięcie inwestycyjne. W uzasadnionych wypadkach przedmiotem przyjęcia do eksploatacji może być również część zadania inwestycyjnego, na warunkach określonych w § 2 uchwały.