Monitor Polski

M.P.2016.188

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 lutego 2016 r.
o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r. ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 5 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2) przyjąć ze wskazaniem na uchybienia informację 1 partii politycznej, wymienionej w załączniku nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

2. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

3. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

4. Twój Ruch (EwP 313)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.