Monitor Polski

M.P.2016.199

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 lutego 2016 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r. ciążył na 73 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyło 69 partii politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 69 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 43 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 19 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
3) odrzucić sprawozdania 7 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

2. Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP 12)

3. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

4. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

5. Forum Samorządowe (EwP 73)

6. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

7. Porozumienie Polskie (EwP 90)

8. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

9. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

10. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

11. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

12. Chrześcijańska Demokracja III RP (EwP 176)

13. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

14. Zieloni (EwP 182)

15. Stronnictwo Pracy (EwP 196)

16. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

17. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

18. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

19. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

20. Unia Lewicy (EwP 227)

21. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

22. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

23. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

24. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

25. Partia Kobiet (EwP 259)

26. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

27. Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

28. Polska Lewica (EwP 279)

29. Elektorat (EwP 281)

30. Partia Regionów (EwP 286)

31. Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

32. Samoobrona (EwP 298)

33. Lepsza Polska (EwP 302)

34. Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

35. Partia Rozwoju (EwP 310)

36. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

37. Polska Partia Imperium Słowiańskiego "Razem" (EwP 318)

38. Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 325)

39. Polska Partia Piratów (EwP 328)

40. Tak dla Polski (EwP 331)

41. Partia Libertariańska (EwP 334)

42. Wspólnota (EwP 335)

43. Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

3. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

4. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienia polegają na przekazaniu środków pieniężnych Funduszu Wyborczego na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego innej partii politycznej oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

5. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

6. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

7. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

8. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

9. Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

10. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

11. Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

12. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego wszystkich wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

13. Polska Patriotyczna (EwP 296)

Wskazane uchybienie polega na przeznaczeniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z finansowaniem udziału partii w wyborach.

14. Twój Ruch (EwP 313)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

15. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków wpłaconych na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej.

16. Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu środków wpłaconych na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

17. Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

18. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

19. Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu środków wpłaconych na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2014 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

2. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię środków od osób prawnych.

3. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

4. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy środków pochodzących ze źródeł innych niż składki członkowskie, przekazania wartości niepieniężnych komitetowi wyborczemu oraz przyjęcia przez partię środków ze źródeł niedozwolonych.

5. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudokumentowania wszystkich wpływów i wydatków partii, co uniemożliwiło stwierdzenie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych.

6. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

7. Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.